Triết lý giáo dục đạo đức của John Dewey
Tác giả: Chủng sinh Giuse Trần Văn Thiên
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003212
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 27
Số trang: 44
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẲN NHẬP  5
CHƯƠNG I: NHỮNG TIÊN ĐÈ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA JOHN DEWEY   7
1. Vài nét về cuộc đời John Dewey ! 7
1.1. Tiểu sử John Dewey  7
1.2. Một vài tác phẩm tiêu biểu  7
2. Những tư tuửng chính  9
2.1. Giáo dục  9
2.2. Chủ nghĩa thực dụng  10
2.3. Nhận thức luận  11
3. Một số khái niệm  11
3.1. Giáo dục  11
3.2. Đạo đức  13
3.3. Triết lý giáo dục  13
CHƯƠNG II: TRIẾT LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA JOHN DEVVEY  15
1. Lý luận về đạo đức của John Dewey  15
1.1. Chỉ có một nguyên tắc đạo đức chung  15
1.2. Ý tưỏng đạo đức và Ý tưởng về đạo đức  16
1.3. Mối tương quan giữa trí thông minh và tính cách  17
2. Yếu tố xã hội và tâm lý trong giáo dục đạo đức  19
2.1. Tâm lý  19
2.2. Xã hội  21
3. Tác nhân chịu trách nhiệm về hoạt động giáo dục đạo đức  22
3.1. Nhà trường  23
3.2. Ngưòi thầy  26
CHƯƠNG III: VẬN DỤNG TRIÉT LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA JOHN DEYVEY VÀO TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY  29
1. Nhà trường  29
1.1. Nhà trường cần đảm trách việc giáo dục đạo đức  29
1.2. Kỷ luật nơi nhà trường  31
1.3. Xây dụng một chuẩn mực đạo đức  32
2. Người thầy  34
2.1. Người thầy - người phát triển toàn diện tài đức  34
2.2. Giáo dục từ nền tảng của học sinh  36
2.3. Dạy học bằng trải nghiệm  39
TÀI LIỆU THAM KHẢO  42