Triết lý nhân bản trong ca dao - tục ngữ Việt Nam
Tác giả: Chủng sinh Phêrô Vũ Ngọc Tuyến
Ký hiệu tác giả: VU-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008144
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 27
Số trang: 47
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1
DẪN NHẬP 6
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TỤC NGỮ - CA DAO 8
1.1. Tục ngữ - ca dao là gì? 9
1.1.1. Tục ngữ là gì? 9
1.1.2. Ca dao là gì? 9
1.1.3. Lịch sử hình thành và phát triển của tục ngữ -  ca dao 10
1.2. Tinh hoa dân tộc được thể hiện trong ca dao - tục ngữ như thế nào? 11
1.2.1. Tri thức khoa học trong ứng xử môi trường tự nhiên 11
1.2.2. Tình yêu quê hương, đất nước - một nét đẹp trong tục ngữ - ca dao 13
1.2.3.Tinh thần đấu tranh và khát vọng vươn tói chân - thiện - mỹ 13
1.3. Tính triết lý trong tục ngữ - ca dao 14
1.3.1. Triết học hay triết lý trong tục ngữ - ca dao Việt Nam 14
1.3.2. Tính triết lý "nhân bản" trong tục ngữ - ca dao Việt Nam 15
1.3.3. Hướng tới việc xây dựng một nền triết học Việt Nam 16
Chương II: TRIẾT LÝ NHÂN  BẢN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG QUAN GIA ĐÌNH, GIA TỘC 18
2.1. Hiếu kính tổ tiên 18
2.1.1. Tính nguồn cội của con người 19
2.1.2. Lòng biết ơn đối với vong linh Tổ tiên 21
a. Niềm tin vào Ông Trời 21
b. Niềm tin vào sự vĩnh hằng của Tổ tiên 22
c. Cách thể hiền lòng biết ơn đối với Tổ tiên 23
2. 2. Đạo chồng - vợ 26
2.2.1. Địa vị người phụ nữ trong xã hội 26
a. Hình ảnh người phụ nữ trong xã hội cổ truyền 26
b. Người phụ nữ trong xã hội phong kiến 27
2.2.2. Tình nghĩa phu - thê 28
2.3. Đạo con cái 31
2.3.1. Tương quan giữa cha mẹ và con cái 33
2.3.2. Đạo con cái, chữ hiếu làm đầu 33
2.4. Tương quan huynh đệ 35
2.4.1. Anh em huyết thống 35
2.4.2. Anh em họ hàng 36
2.4.3. Anh em đồng bào 36
Chương III: NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA NỀN LUÂN LÝ GIA ĐÌNH HIỆN NAY 37
3.1. Văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại 37
3.1.1. Văn hóa truyền thống Việt Nam 38
3.1.2. Sự thịch ứng trong nền kinh tế thị trường 39
3.2. Tương quan gia đình truyền thống và hiện đại 40
3.2.1. Tương quan gia đình truyền thống 40
3.2.2. Sự xung khắc giữa gia đình truyền thống và gia đình hiện đại 41
3.3. Những kiến nghị trong việc xây dựng mối liên hệ thân tộc, gia đình 43
3.3.1. Hiếu kính đối với các bậc tổ tiên 44
3.3.2.Hiếu kính đối với các bậc sinh thành dưỡng dục 45
3.3.3. Đối với các bậc làm con 45
3.3.4. Trong tình nghĩa phu thê 46
KẾT KUẬN 47