Lao động của con người theo quan điểm Kitô giáo
Tác giả: Chủng sinh Giuse Tống Văn Thành
Ký hiệu tác giả: TO-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008602
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 31
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 4
I. Nguốn gốc và khái niệm 5
1. Vấn đề lao động trong Sáng thế 5
2. Con người trong xã hội nguyên thủy 6
3. Khái niệm 6
II. Giá trị của lao động 7
1. Giá trị về vật chất 7
2. Giá trị về tinh thần 8
3. Giá trị trong giáo dục 9
4. Giá trị đích thực của lao động 9
III. Giáo hội Công giáo với vấn đề lao động của con người 10
1. Giáo hội cổ võ và trân trọng lao động, không phân biệt lao động chân tay hay lao động tinh thần 10
2. Vai trò đặc biệt của Giáo hội 12
3. Lao động là một bổn phận và trách nhiệm 12
4. Lao động là sự liên đới 13
5. Đức Kitô, con người của lao động 15
5.1. Khi sống với Đức Maria và thánh Giuse ở Nazaret 15
5.2. Đức Kitô lao động với các Tông đồ 16
6. Quyền lợi của người lao động 15
6.1. Quyền được nghỉ ngơi 17
6.2. Quyền tham gia quản lý lao động 18
6.3. Quyền được lao động vầ hưởng lương công bằng 19
6.4. Quyền đình công 20
7. Lao động và phẩm giá con người 21
8. Lao động là hành vi cứu chuộc 23
9. Việc làm của Đức Giêsu khi thi hành sứ vị rao giảng Tin mừng 24
IV. Một vài nhận định 26
Tài liệu tham khảo