Các chủ đề triết học
Tác giả: Nguyễn Ước
Ký hiệu tác giả: NG-U
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000098
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 606
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009477
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 606
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 10
Chương I: Ý nghĩa của triết học 10
I. Tính hiếu kỳ triết học 10
II. Nguồn cội của triết học 11
III. Những thí dụ về các chủ đề triết học 17
IV. Tinh thần triết học 34
V. Điểm khởi hành của triết học 40
VI. Giá trị của triết học 48
Chương II: Vạn vật 56
I. Các bước khảo sát 56
II. Bản tính của vạn vật 58
III. Thường trực và biến đổi 72
IV. Khái niệm của Aristotle 81
V. Quan điểm hiện đại 86
Chương III: Phẩm tính 93
I. Giác quan và thông tin 93
II. Nhận thức và tưởng tượng 95
III. Truyền thống duy nghiệm 103
IV. Ý nghĩa của phẩm tính 116
V. Tóm lược 128
Chương IV: Lượng tính 131
I. Phẩm tính và lượng tính 131
II. Những tiêu chuẩn và áp dụng của toán học 149
III. Tóm lược 163
IV. Kết luận 165
Chương V: Không gian và thời gian 167 
I. Ý nghĩa của không gian 167
II. Ý nghĩa của thời gian 182
III. Không-thời-gian 198
IV. Không gian nhiều chiều kích 204
Chương VI: Quan hệ nhân quả 207 
I. Nguyên lý nhân quả 207
II. Tầm quan trọng của nguyên lý nhân quả 208
III. Các thái độ trước đây trong lịch sử 214
IV. Các thông giải thời hiện đại 233
Chương VII: Chủ nghĩa máy móc 241
I. Nguồn gốc 241
II. Các nguyên lý của chủ nghĩa máy móc 244
III. Phê phán chủ nghĩa máy móc 251 
IV. Thuyết tiến hóa và chủ nghĩa máy móc 256 
V. Suy tàn của thuyết Darwin và chủ nghĩa máy móc 271
Chương VIII: Cứu cánh luận 279
I. Dẫn nhập 279
II. Ý nghĩa của cứu cánh luận 282
III. Bergson và thuyết tiến hóa sáng tạo 289
IV. Thuyết tiến hóa hiển lộ 294
V. Tóm lược 309
Chương IX: Thượng đế 312 
I. Khoa học, triết học và tôn giáo 312
II. Tri thức về thượng đế 317
III. Các luận cứ cổ truyền 326
IV. Bản tính của thượng đế 346
Chương X: Giá trị 358 
I. Dẫn nhập 358
II. Hai loại giá trị 358
III. Thường tại và vô thường 360
IV. Các giá trị đều tương đối 362
V. Các giá trị đều tuyệt đối 375
Chương XI: Chân lý 393 
I. Dẫn nhập 393
II. Các nguồn của chân lý 395
III. Chân lý tuyệt đối và tương đối 399
IV. Thuyết tính tương ứng của chân lý 403
V. Thuyết tính nhất quán của chân lý 410
VI. Thuyết tính công cụ của chân lý 418
VII. Tóm lược 426
Chương XII: Hoài nghi và lý trí 430 
I. Tín điều căn bản 430
II. Hoài nghi 431
III. Tinh thần triết học 434
IV. Lý trí 437
Chú thích 441
1. Các thuật ngữ 442
2. Các tác giả 501