Mối tương quan giữa cái ác và tự do, con người và Thiên Chúa trong thế giới quan tinh thần cuả Dostoevsky
Tác giả: Chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Lăng
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003660
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 29
Số trang: 82
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHẬN XÉT CỦA GIÁO SƯ HƯỚNG DẪN 1
LỜI CẢM ƠN 2
MỤC LỤC 3
DẪN NHẬP 5
CHƯƠNG MỘT: KHÁI QUÁT THẾ GIỚI QUAN TINH THẦN CỦA DOSTOESKY  
1. Dostoevsky 8
1.1. Đôi nét về tác giả 8
1.2. Sự nghiệp 9
2. Khái quát về con người và tự do trong thế giới quan tinh thần của Dostoevskv 10
2.1. Con người trong thế giới quan của Dostoevskv 10
2.1.1. Con người hiện sinh 11
2.1.2. Con người - trung tâm của hiện hữu 13
2.2. Tự do trong thế giới quan của Dostoevsky 15
2.2.1. Tự do - nền tảng hữu thể người 15
2.2.2. Tự do - cha đẻ thiện - ác 16
2.2.3. Chân Lý - con đường dẫn đến tự do 17
CHƯƠNG HAI: TƯƠNG QUAN GIỮA CÁI ÁC VỚI TỰ DO, CON NGƯỜI VÀ THIÊN CHÚA TRONG THẾ GIỚI QUAN CỦA DOSTOEVSKY 20
1. Khái quát chung về cái ác 20
1.1. Trong một số từ điển 21
1.2. Theo nghĩa siêu hình 21
1.3. Theo một số triết gia 22
2. Cái ác trong thế giới quan của dostoevsky 25
2.1. Mối tương quan giữa cái ác và tự do 26
2.1.1. Cái ác luân lý 26
2.1.2. Cái ác - con đẻ của tự do 30
2.1.3. Cái ác - nhà tù của tự do 37
2.2. Cái ác và con người 42
2.2.1. Cái ác và sự hiện hữu 43
2.2.2. Cái ác - động lực hiện hữu 47
2.2.3. Cái ác và linh hồn bất tử 51
2.3. Cái ác và Thiên Chúa 55
2.3.1. Cái ác-Lý chứng phủ nhận Thiên Chúa 56
2.3.2. Thiên Chúa và viên đại pháp quan tôn giáo 61
2.3.3. Cái ác và sự hiện hữu của Thiên Chúa 64
CHƯƠNG BA: MỘT VÀI NHẬN ĐỊNH VỀ CÁI ÁC TRONG 69
THẾ GIỚI QUAN TINH THẦN CỦA DOSTOEVSKY 69
1. Dostoevsky, nhà tiên tri của thế kỉ XX 69
1.1. Cái ác và chủ nghĩa vô thần 69
1.2. Cái ác và con người siêu nhân 72
2. Nét độc đáo trong quan niệm về cái ác của Dostoevsky 74
2.1. Cái ác và đau khổ trong tinh thần Ki-tô giáo 74
2.2. Cái ác và chúng ta 76
KẾT LUẬN 79
TÀI LIỆU THAM KHẢO 81