Mẫu người lý tưởng của Khổng Nho trong liên hệ với đời tu
Tác giả: Chủng sinh Phêrô Vũ Đức Hiếu
Ký hiệu tác giả: VU-H
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003890
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 29
Số trang: 33
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: KHỐNG TỬ VÀ NHO GIÁO 3
1.  Bối cảnh hình thành học thuyết Nho giáo 3
1.1.  Bối cảnh lịch sử 3
1.2.  Hình thành học thuyết 3
2.  Thân thế - Sự nghiệp 4
2.1.  Thân thế 4
2.2.  Sự nghiệp 4
3.  Khái quát tư tưởng chính 5
3.1.  Nhân 6
3.2.  Lễ 7
3.3.  Chính danh 9
CHƯƠNG II: MẪU NGƯỜI QUÂN TỬ CỦA KHỔNG NHO 11
1.  Quan niệm về con người trong Nho giáo 11
1.1.  Tiểu nhân 11
2.2.  Quân tử 12
2.  Mục tiêu đào tạo con người của Nho giáo 15
3.  Những đức tính của người quân tử 17
3.1.  Trọng thực hành, không nói suông 17
3.2.  Nhận lãnh trách nhiệm 18
3.3.  Trọng điều nghĩa 19
3.4.  Khiêm tốn 20
CHƯƠNG III: ĐỜI TU VỚI HÌNH ẢNH NGƯỜI QUÂN TỬ 22
1.  Tác động của xã hội ngày nay đối với đời sống tu trì 22
1.1.  Danh 22
1.2.  Lợi 23
1.3.  Thú 24
2.  Giáo huấn của Giáo hội 25
2.1.  Tông huấn các mục tử (Pastores Dabo Vobis) 25
2.2.  Đào tạo linh mục định hướng và chỉ dẫn (Ratio) 26
2.3.  Những chỉ dẫn về việc đào tạo trong các hội dòng 27
3.  Phát huy phẩm chất của người quân tử trong đời tu 28
3.1.  Trọng thực hành, không nói suông 28
3.2.  Nhận trách nhiệm 29
3.3.  Trọng điều nghĩa 30
3.4.  Khiêm tốn 30
Kết luận 32
TÀI LIỆU THAM KHẢO 33