Tư do tạo nên nhân cách con người dưới cái nhìn hiện sinh của Jaspers và Marcel
Tác giả: Chủng sinh Phêrô Hoàng Văn Tùng
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008534
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 29
Số trang: 48
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Phương pháp nghiên cứu 2
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
Chương I: Một số quan điểm về tự do nhân cách 3
1. Quan điểm về tự do 3
1.1.1. Khái niệm theo triết tự 3
1.1.2. Tự do theo từ điển 3
1.1.3. Tự do theo Kitô giáo 4
1.1.4. Nhận định 5
1.2. Tự do bên ngoài
1.3. Tự do bên trong 
1.4. Tự do theo quan điểm của một số triết tra kinh viện 
1.5. Con người là sinh hoạt của một tự do tính
2. Quan điểm về nhân cách  10 
2.1.Nhân cách là gì? 10 
2.2. Một số quan điểm về nhân cách của phân tâm học  12 
2.3. Quan điểm về nhân cách tôn giáo  13 
 Chương II: Mối tương quan giữa tự do và nhân cách 15 
1. Các yếu tính của tự do cấu tạo nên nhân cách  15 
1.1. Sự tự chủ 15 
1.2. Tính độc lập  17 
1.3. Sự tự quyết  19 
1.4. Siêu việt  20
2. Ý thức tự do tính là chủ thể làm nên nhân cách 22
2.1. Tự do là nguồn mạch trong việc quyết định sự lựa chon của con người 22
2.2. Nhân cách con người luôn gắn liền với tự do 24
2.3. Vai trò của ý chí trong việc phát triển nhân cách 25
2.4. Tự do và nhân cách được thể hiện qua mối tương giao 27
2.4.1. Con người biết mình 27
2.4.2. Biết tôn trọng mình 28
2.4.3. Biết nhận ra tha nhân 29
Chương III: Vai trò của tự do trong việc xây dựng nhân cách 32
1. Lịch sử của con người là lịch sử của những cuộc đấu tranh dành lấy tự do 32
2. Một con người nhân cách phải là một con người có trách nhiệm đối với tự do 34
3. Áp dụng 37
3.1. Cho giới trẻ 37
3.2. Cho chủng sinh 42
Kết luận 45
Tài liệu tham khảo 46