Tầm quan trọng của gia phả trong đời sống của người Công giáo Việt Nam
Tác giả: Chủng sinh Vinh Sơn Liêm Trần Thanh Văn
Ký hiệu tác giả: TR-V
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008723
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 29
Số trang: 41
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 5
CHƯƠNG 1: VAI TRÒ CỦA GIA PHẢ TRONG VĂN HÓA CỦA NGƯỜI VIỆT 7
1.1. Khái quát về gia phả 7
1.1.1. Định nghĩa 7
1.1.2. Lịch sử về gia phả ở Việt Nam 8
1.1.3. Nội dung và hình thức của một cuốn gia phả 9
1.2. Vai trò của gia phả trong đòi sống của người Việt 10
1.2.1. Ý nghĩa và mục đích của gia phả 10
1.2.2. Lợi ích của gia phả 11
1.3. Nhận định 15
1.3.1. Những mặt tích cực cần phát huy 15
1.3.2. Những mặt tiêu cực cần tránh 16
CHƯƠNG 2: GIA PHẢ TRONG LỊCH sử cứu Độ CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO.  18
2.1. Gia phả trong Cựu ước 18
2.1.1. Nguồn gốc của loài người theo Kinh Thánh 18
2.1.2. Gia phả ông A-đam 19
2.1.3. Gia phả ông Áp-ram 20
2.2. Gia phả trong Tân ước 22
2.3. Tầm quan trọng của gia phả trong lịch sử cứu độ 25
CHƯƠNG 3: VAI TRÒ CỦA GIA PHẢ TRONG ĐỜI SỐNG  27
3.1. Vai trò của gia phả đối vói đòi sống người Công giáo 27
3.1.1. Gia phả trong việc sống đức tin 27
3.1.2. Gia phả trong việc sống đức ái 30
3.1.3. Gia phả xây dựng tình hiệp nhất trong cộng đoàn 32
3.2. Người Công giáo sống tinh thần của gia phả 33
3.2.1. Sống điều răn “Thảo kính cha mẹ” 33
3.2.2. Nhân loại là một đại gia đình 34
3.3. Hướng đi mới cho gia phả của người Công giáo 35
KẾT LUẬN 38
TÀI LIỆU THAM KHẢO 39