Trích văn triết học
Tác giả: John Herman Randall, JR, Justus Buchler - Evelyn Shirk
Ký hiệu tác giả: RA-J
Dịch giả: Võ Thanh Hưng
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000137
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 27
Số trang: 461
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002875
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 27
Số trang: 461
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Vài nét về các tác giả có các bài trích được tuyển chọn trong nội dung tập sách 6
Ý ngỏ cùng bạn đọc 7
1. Euthyphro…………………………                           ……Plato 10
2. Có thể có các giá trị tuyệt đối không?..........................Moritz Schlick 24
3. Hai suy tưởng………………………                          ….René Descartes 32
4. Các sự vật có khác biệt với những ý tưởng không?..........Goerge Berkeley 44
5. Các phương pháp để được thuyết phục…………Charles Sanders Peirce 67
6. Niềm tin: cùng với và không cùng với sự hiển nhiên……...John Henry Newman 81
7. Bốn thần tượng………………………………       .Francis Bacon 97
8. Những cách vận dụng ngôn ngữ………………… Bertrand Russel 107
9. Tự nhiên……………………………………………  .John Stuart Mill 113
10. Về hai khái niệm:"nguyên nhân" và "ngẫu nhiên"….Aristotle 139
11. Các phép lạ………………………………………….David Hume 145
12. Về sự hiện hữu của Thượng Đế………………….Thánh Anselm 161
13. Tưởng tượng………………………………………..Jean-Paul Sartre 163
14. Ý thức…………………………………………………Gilbert Ryle 174
15. Về cái đẹp…………………………………………….Plato 181
16. Tiến trình tư duy khoa học…………………………John Dewey 205
17. Ý chí tự do, con người lịch sử…………………….John Stuart Mill 225
18. Nhà nước………………………………………………Aristotle 247
19. Bản chất con người và quyền lực chính trị………Thomas Hobbes 254
20. Tiến hóa và đạo đức…………………………………Thomas Henry Huxley 272
21. Chế độ dân chủ……………………………………….John Dewey 289
22. Khái niệm về pháp luật……………………… …… ..Roscoe Pound 294
23. Quan điểm Duy vật…………………………… …….Hugh Elliot 307
24. Niềm tin và lý trí………………………………… ….Thánh Thomas Aquinas 321
25. Sự hiện hữu, sự kiện và việc tồn tại………… ……Goerge Edward Moore 334
26. Nghệ thuật và sự tồn tại……………………………..Arthur Schopenhauer 350
27. Một khảo sát về quan điểm siêu nhiên……………...Paul Henri Thyry d'Holbach 359
28. Bản ngã………………………………………..........…William James 372
29. Đại ngã…………………………………………..........Josiah Royce 383
30. Sự thất vọng………………………………………...…Soren Kierkegaard 401
31. Đạo đức của sự tự hy sinh……………… …………Francis Herbert Bradley 418
32. Lạc thú và niềm hạnh phúc…………………………..Aristotle 428
33. Tôn giáo tối hậu……………………………………….Goerge Santayana 441
34. Crito……………………………………………………..Plato 451