Triết lý thực dụng của người Việt luận bàn qua Ca dao, Tục ngữ
Tác giả: Chủng sinh Phêrô Hoàng Anh Chiến
Ký hiệu tác giả: HO-C
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008182
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 27
Số trang: 60
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỞ ĐẦU 6
1. Lý do chọn đề tài 6
2. Đối tượng nghiên cứu 6
3. Phạm vi nghiên cứu 7
4. Mục đích nghiên cứu 7
5. Phương pháp nghiên cứu 7
6. Phương tiện nghiên cứu 7
7. Cấu trúc tiểu luận 7
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 8
1.1. Lý luận chung về triết lý thực dụng của người Việt 8
1.1.1. Hiểu thế nào về thực dụng 8
1.1.1.1. Khái niệm thực dụng 8
1.1.1.2. Một số khái niệm gần nghĩa với thực dụng 10
1.1.1.3. Thực dụng theo nghĩa triết học của Tây phương và chủ nghĩa thực dụng 11
1.1.2. Triết lý thực dụng của người Việt 12
1.1.2.1. Triết lý là gì? 13
1.1.2.2. Triết lý thực dụng của người Việt 14
1.2. Lý luận chung về Ca dao, Tục ngữ 15
1.2.1 Khái niệm, nội dung và hình thức của Ca dao, Tục ngữ 15
1.2.1.1. Ca dao 15
1.2.1.2. Tục ngữ 18
1.2.2. Ca dao, Tục ngữ - tấm gương phản chiếu đời sống người Việt Nam 22
1.3. Cơ sở thực tiễn 23
1.3.1. Bối cảnh địa lý, lịch sử, văn hóa - xã hội Việt Nam 24
1.3.2. Tính đặc trưng của người Việt 25
Tiểu kết chương 1 26
CHƯƠNG 2: TRIẾT LÝ THỰC DỤNG CỦA NGƯỜI VIỆT THỂ HIỆN TRONG CA DAO, TỤC NGỮ 27
2.1. Tư duy và nhận thức 27
2.1.1. Lối tư duy nhận thức trong thực tiễn và cụ thể 28
2.1.2. Lối tư duy, nhận thức trong nội dung  
2.2. Nhân sinh quan 31
2.2.1. Tình yêu lứa đôi 31
2.2.2. Hôn nhân và gia đình 33
2.2.3. Lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội 39
2.2.4. Ăn - Mặc  
2.2.5. Sinh tử 41 
2.3. Một số nhận định qua việc tìm hiểu triết lý thực dụng của người Việt  42
2.3.1. Tính đa dạng và phong phú  43 
2.3.2. Tính chất hiện sinh   43
2.3.3. Tính năng động 44 
Tiểu kết chương 2  
CHƯƠNG 3: ẢNH HƯỞNG CỦA TRIẾT LÝ THỰC DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT  45 
3.1. Ảnh hưởng tích cực 45
3.1.1. Giúp giải quyết những vấn đề nhân sinh và thực tiễn 45 
3.1.2. Tạo khả năng ứng biến và thích nghi   46
3.1.3. Tạo mối tương quan hài hòa Thiên - Địa - Nhân 48 
3.2. Ảnh hưởng tiêu cực 49
3.2.1. Hạn chế sáng tạo khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế xã hội 49
3.2.2. Hạn chế nhận thức và siêu hình 50
3.3. Vấn thực dụng của người Việt hiện nay 51
3.3.1. Sự biến hóa về quan niệm thực dụng 51
3.3.2. Một số nguyên nhân 52
Tiểu kết chương 3  
KẾT LUẬN 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO 58