Luận về quan điểm giáo dục của Jean Jacques Rousseau
Tác giả: Chủng sinh Phêrô Trịnh Văn Chinh
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008148
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 27
Số trang: 42
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 5
CHƯƠNG I: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TƯ TƯỞNG JEAN JACQUES ROUSSEAU 7
1. Khái niệm
1.1. Luận là gì?
1.2. Giáo dục  7
2. Những chiều kích trong xã hội
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tư tưởng của Jean Jacques Rousseau 10 
3.1. Các triết gia trước Jean Jacques Rousseau 10 
3.2. Tư tưởng triết học thời đó 11 
3.3. Những biến cố cuộc đời  12
4. Nền giáo dục phòng vệ của Jean Jacques Rousseau   14
CHƯƠNG II: TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA JEAN JACQUES ROUSSEAU 15 
1. Giai đoạn từ 0 - 2 tuổi  15 
2. Giai đoạn từ 2 - 12 tuổi  18 
3. Giai đoạn từ 12 - 15 tuổi  22 
4. Giai đoạn từ 15 - 22 tuổi 24
CHƯƠNG III: GIAI ĐOẠN TRIẾT LÝ THỜI ĐẠI 27
1. Hạn chế 27
2. Tinh hoa tư tưởng 28
3. Áp dụng 29
3.1. Thực trạng nền giáo dục Việt Nam 28
3.2. Tìm lại nguyên nhân 31
3.3. Giáo dục đức tin khơi đi từ gia đình 33
3.4. Giáo dục đức tin nơi môi trường giáo xứ 36
KẾT LUẬN 38
TÀI LIỆU THAM KHẢO 40
MỤC LỤC