Giáo dục trong gia đình Kitô giáo
Tác giả: Chủng sinh Laurenso Đặng Xuân Tiến
Ký hiệu tác giả: DA-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008720
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 95
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHẬP ĐỀ 1
I. Lý do chọn đề tài 2
II. Lịch sử nghiên cứu 3
III. Phương pháp nghiên cứu 4
IV. Đối tượng nghiên cứu 4
V. Mục đích nghiên cứu 5
VI. Phạm vi nghiên cứu 5
Phần I: HIỆN TRẠNG GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ GIẢI PHÁP 6
I. Sự nhìn nhận chưa đúng về việc giáo dục gia đình 6
1. Cha mẹ thiếu quan tâm và trách nhiệm 6
2. Cha mẹ thiếu kiến thức về giáo dục 10
3. Cha mẹ lạm dụng “ Đòn roi”, phản giáo dục 11
4. Cha mẹ thiếu định hướng và giáo dục không đồng đều 12
II. Những ảnh hưởng xấu trong việc giáo dục 12
1. Môi trường xung quanh 12
2. Môi trường gia đình 14
III. Những khủng hoảng và thách đố về giáo dục trong gia đình hiện nay 20
1. Những thách đố của thời đại đối với giáo dục trong gia đình 20
2. Khủng hoảng trong các tương quan 23
Phần II: TẦM QUAN TRỌNG GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH 29
I. Tầm quan trọng của giáo dục 30
1. Khái niệm giáo dục 30
2. Giáo dục theo quan điểm giáo dục 32
3. Giáo dục theo tinh thần Kitô giáo trong đời sống gia đình 36
II. Tầm quan trọng của cha mẹ đối với con cái 38
1. Quyền và bổn phận của cha mẹ 39
2. Trách nhiệm giáo dục “Thừa tác vụ” của cha mẹ 40
3. Trách nhiệm giáo dục “không thể thay thế” của cha mẹ 41
4. Gia đình là trường học đầu tiên 42
5. Cha mẹ thống nhất đường lối giáo dục 44
6. Gia đình là nền tảng, sức mạnh, niềm tin cho con 48
Phần III: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH 51
I. Môi trường gia đình - bầu khí gia đình 51
1. Môi trường gia đình 51
2. Bầu khí yêu thương 52
II. Thái độ giáo dục 53
1. Cha mẹ cần chuẩn bị trước vai trò và trách nhiệm của mình 54
2. Lắng nghe và đồng cảm 55
3. Bình tĩnh, không nóng giận 56
4. Kiên trì đồng hành 58
5. Tin tưởng 58
6. Tôn trọng 59
7. Không áp đặt 61
8. Cương nghị 64
9. Nhân từ 65
10. Khen thưởng khích lệ 66
11. Giáo dục bằng tình yêu 67
12. Giáo dục bằng đời sống gương sáng 69
13. Giáo dục bằng cầu nguyện 70
III. Gia đình cộng tác với các nhà giáo dục 71
1. Gia đình cộng tác với xã hội 72
2. Gia đình cộng tác với nhà trường 72
3. Gia đình cộng tác với Giáo hội 74
IV. Nội dung giáo dục 75
1. Giáo dục theo tâm lý lứa tuổi 75
2. Giáo dục nhân bản 81
3. Giáo dục đức tin 82
V. Đức Giêsu- Nhà giáo dục 84
1. Phương pháp Đức Giêsu truyền dạy 85
2. Đức Giêsu là Thầy của mọi người thầy 86
KẾT LUẬN  87
TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
MỤC LỤC 92