Con người là tự do theo quan điểm của J.P. Sartre
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Nguyễn Văn Tuấn
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008208
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 35
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 4
CHƯƠNG 1: ĐÔI NÉT VỀ CON NGƯỜI J.P.SARTRE  
I. Con người 6
II. Sự nghiệp 8
CHƯƠNG 2: CON NGƯỜI LÀ TỰ DO 10
I. Hữu thể là tự thân của Sartre 10
II. Thượng Đế và tự do của con người 12
1. Thượng Đế 12
2. Tự do con người 14
III. Tha nhân là người xa lạ 15
IV. Những chiều kích tự do của con người 18
1. Con người tự quyết định 18
2. Con người tự trách nhiệm 23
3. Con người dự phóng 25
CHƯƠNG III: MỘT VÀI NHẬN ĐỊNH  
I. Khía cạnh tích cực 29
1. Vấn đề tự do 29
2. Vấn đề con người 29
II. Khía cạnh hạn chế 30
1. Vấn đề Thiên Chúa và tự do 30
2. Vấn đề tha nhân 30
3. Vấn đề con người 31
KÊT LUẬN 33
Thư mục tham khảo 34