Phẩm giá con người: Luận bàn qua tương quan Thầy tu và thằng ăn cắp
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Nguyễn Văn Lãm
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008142
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 27
Số trang: 30
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
 MỞ ĐẦU 2
1. Lý do chọn đề tài 2
2, Mục đích và giới hạn đề tài 3
3. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn đề tài 3
4. Kết cấu bài tiểu luận 3
NỘI DUNG 4
CHƯƠNG 1: THẦY TU VÀ THẰNG ĂN CẤP: SỰ KIỆN BÀN VÀ LUẬN 4
1.1. Người ăn cắp chó bị đánh chết 4
1.1.1. Sự kiện 4
1.1.2. Những bình luận xoay quanh sự kiện 6
1.2. Hình tượng Thầy tu 8
1.2.1. Một khuôn mẫu đẹp 8
1.2.2. Con người của những giới hạn giống mọi người 10
1.3. Xu hướng thiên vị trong đánh giá Thầy tu và thằng ăn cáp 12
1.3.1. Xu hướng định nghĩa con người theo số đông 12
1.3.2. Định kiến tạo nên định mệnh sai lầm 14
CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC SIÊU HÌNH CỦA HỮU THỂ 16
2.1. Hai nguyên lý cơ bản của hữu thể 16
2.1.1. Hiện hữu 17
2.1.2. Yếu tính 18
2.2. Bản thể và phụ thể 19
CHƯƠNG 3: PHẨM GIÁ CÁO QUÝ CỦA CON NGƯỜI 21
3.1. Sự hữu trong tương quan hướng vè Hữu tuyệt đối 21
3.2. Hồn thiêng bất tử 23
3.3. Ngôi vị 25
3.3.1. Có hay không một Bản Ngả - Ngôi vị nơi con người? 25
3.3.2. Tự do - đặc tính nổi bật nơi ngôi vị 27
3.4. Phẩm giả con người theo Kitô giáo 30
KẾT LUẬN 32
TÁI LIỆU THAM KHẢO 34