Triết lý giáo dục của Khổng Tử và sự vận dụng vào sự nghiệp giáo dục tại Việt Nam
Tác giả: Chủng sinh Vinh Sơn Phạm Văn Thiên
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013356
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 29
Số trang: 44
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 3
CHƯƠNG 1: TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ 6
1.1. Bối cảnh lịch sừ xã hội Trung Hoa thời Khổng Tử 6
1.2. Thân thế và sự nghiệp của Khổng Tử 7
1.3. Triết lý giáo dục của Khổng Tử 9
1.3.1. Định nghĩa về giáo dục 9
1.3.2. Nội dung triết lý giáo dục của Khổng Tử 11
1.3.2.1. Vai trò của giáo dục dưới nhãn quan của Khổng Tử 11
1.3.2.2. Mục đích giáo dục theo quan niệm của Khổng Tử 12
1.3.2.3. Đối tượng giáo dục của Khổng Tử 14
1.3.2.4. Nội dung giáo dục của Khổng Tử 16
1.3.2.5. Hệ thống Phương pháp giáo dục của Khổng Tử 19
CHƯƠNG II: TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 26
2.1. Những giá trị và hạn chế trong triết lý giáo dục của Khổng Tử 26
2.2. Thực trạng nền giáo dục tại Việt Nam 29
2.3. Vận dụng triết lý giáo dục của Khổng Tử vào sự nghiệp giáo dục tại Việt Nam 31
2.3.1. Triết Lý giáo dục của Khổng Tử với việc xác định mục tiêu và nội dung giáo dục ở Việt Nam hiện nay 32
3.4.2. Triết Lý giáo dục của Khổng Tử với việc phổ cập giáo dục và thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay 35
3.4.4. Triết lý giáo dục của Khổng Tử với việc xây dựng phương pháp giáo dục ở Việt Nam hiện nay 36