Luận bàn về tự do theo nhãn quan của Karl Jaspers
Tác giả: Chủng sinh Giuse Đỗ Quang Sơn
Ký hiệu tác giả: DO-S
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008603
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 29
Số trang: 31
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
  Dẫn nhập 1
  CHƯƠNG I: ĐÔI NÉT VỀ KARL JASPERS 3
I. Con người 3
II. Sự nghiệp 5
III. Tư tưởng 6
  CHƯƠNG II: CON NGƯỜI TỰ DO 9
I. Tự do là gì? 9
II. Tự do theo nhãn quan của một số tôn giáo 11
1. Tự do theo nhãn quan của Đạo giáo 11
2. Tự do theo nhãn quan của Phật giáo 11
3. Tự do theo nhãn quan của Kitô giáo 12
III. Tự do theo nhãn quan của các triết gia 15
1. Tự do của con người theo nhãn quan của các triết gia thời thượng cổ 15
2. Tự do của con người theo nhãn quan của các triết gia thời cận đại 16
3.  Tự do theo nhãn quan của các triết gia thời hiện đại 17
  CHƯƠNG III: TỰ DO THEO NHÃN QUAN CỦA KARL JASPERS 20
I. Tự do chính là đặc tính của hiện sinh 20
II. Tự do luôn gắn liền với ươc muốn 21
III. Tự do luôn gắn liền với lựa chọn 22
IV. Tự do luôn gắn liền với trách nhiệm 24
V. Tự do là hướng đến siêu việt 25
  MỘT VÀI NHẬN ĐỊNH 28
  KẾT LUẬN 30
  THƯ MỤC THAM KHẢO 31