Triết lý vô vi của Lão Tử thẩm thấu vào tâm thức người Đông Phương
Tác giả: Chủng sinh Gioan B. Vũ Văn Khắc
Ký hiệu tác giả: VU-K
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008712
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 29
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
  DẪN NHẬP 3
I. CON NGƯỜI VÀ TƯ TƯỞNG CỦA LÃO TỬ 5
1. Thân thể và sự nghiệp của Lão Tử 5
2. Khái quát tư tưởng của Lão Tử 8
2.1. Quan niệm về Đạo 8
2.2. Tư tưởng về phép biện chứng 9
2.3. Học thuyết vô vi 10
II. LUẬN THUYẾT VỀ VÔ VI CỦA LÃO TỬ 11
1. Hạn từ "vô vi" 11
2. Tư tưởng vô vi của Lão Tử 12
2.1. Vô vi trong vấn đề tri thức 12
2.2. Vô vi trong vấn đề chính trị 13
2.3. Vô vi trong phong cách sống 15
III. SỰ THẨM THẤU CỦA TRIẾT LÝ VÔ VI VÀO TÂM THỨC CON NGƯỜI ĐÔNG PHƯƠNG 17
1. Trên quan điểm triết lý sống 17
1.1. Tác động hướng tích cực 17
1.2. Ảnh hướng lối tiêu cực 20
2. Lối nhìn về luân lý, chính trị 21
2.1. Về khía cạnh luân lý 21
2.2. Về mặt chính trị 22
3. Khía cạnh môi sinh và nghệ thuật 25
3.1. Về môi sinh 24
3.2. Phương diện nghệ thuật 25
  THƯ MỤC