Văn hóa cưới hỏi tại khu vực đồng bằng sông Hồng
Tác giả: Chủng sinh Gioan B. Vũ Văn Linh
Ký hiệu tác giả: VU-L
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008207
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 27
Số trang: 34
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
A. MỜ BÀI 4
1. Lý do chọn đề tài 4
2. Đối tượng nghiên cứu 4
3. Phạm vi nghiên cứu 4
4. Mục đích nghiên cứu 5
5. Phương pháp nghiên cứu 5
B. NỘI DUNG 5
1. Văn hóa cưới hỏi ở Việt Nam 6
1.1. Trước năm 1945 6
1.1.1. Nguồn gốc 6
1.1.2. Giá trị 8
1.2. Sau năm 1945 9
1.2.1. Sự hình thành và phát triển 9
1.2.2. Ý nghĩa các tập tục 11
2. Văn hóa cưới hỏi tại khu vực đồng bắng sông Hồng 12
2,1. Văn hóa cưới hỏi truyền thống 13
2.1.1. Lễ nạp thái 13 
2.1.2. Lễ vấn danh 14 
2.1.3. Lễ nạp cát 15 
2.1.4. Lễ nạp chính 16 
2.1.5. Lễ thỉnh kỳ 17
2.1.3. Lễ thân nghinh 17
2.2. Theo văn hóa cưới hỏi hiện đại 18
2.2.1. Khu vực nông thôn 18
2.2.2. Khu vực thành thị 23
3. Ảnh hưởng của văn hóa cưới hỏi trong đời sống xã hội 24
3.1. Tích cực 25
3.1.1. Trong đời sống xã hội 25
3.1.2. Đời sống đạo đức 25
3.1.3. Lĩnh vực văn hóa 26
3.2. Khắc phục những hạn chế 26
3.2.1. Hình thức 27
3.2.2. Lễ vật 27
3.2.3. Tâm linh 28
3.2.4. Tôn giáo 29
3.3. Bào tồn và phát triển 30
C. KẾT LUẬN 33