Triết lý nhân quả trong ca dao Việt Nam
Tác giả: Chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Hoàng
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003735
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 29
Số trang: 32
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI CẢM ƠN 1
MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRIẾT LÝ NHÂN QUẢ 4
I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN 4
1. Triết lý 4
2. Nhân Quả 5
II. NGUỒN GỐC TRIẾT LÝ NHÂN QỦA 6
1. Nguồn gốc khởi thủy 6
2. Phân loại Nhân Quả 9
3. Triết lý Nhân Quả ảnh hưởng trên Ca dao - Tục ngữ của người Việt 10
CHƯƠNG II: TRIẾT LÝ NHÂN QUẢ TRONG CA DAO - TỤC NGỮ VIỆT 12
I. KHÁI QUÁT CHƯƠNG 12
1. Ca dao 12
2. Tục ngữ 13
II. NHÂN SINH QUAN 15
1. Trong hôn nhân và gia đình 15
2. Trong đối nhân xử thế và hoàn thiện bản thân 18
3. Trong lao động sản xuất 22
III. ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT 24
1. Ảnh hưởng tích cực 24
2. Ảnh hưởng tiêu cực 26
KẾT LUẬN 29
TÀI LIỆU THAM KHẢO 31