Hành trình vào triết học
Tác giả: Trần Văn Toàn
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000030
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 321
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008775
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 321
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008776
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 321
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN 1: NHẬN ĐỊNH TỔNG QUÁT 7
CHƯƠNG 1: TRIẾT HỌC LÀ GÌ? 9
11. Một định nghĩa tạm thời 10
12. Hậu quả 13
13. Văn đề lý tính 15
14. Vị trí của triết học 22
15. Vậy thì triết học là gì? 26
CHƯƠNG II: NGƯỜI ĐỜI VÀ VĂN HÓA 29
CHƯƠNG III: CÁC CHIỀU HƯỚNG TRONG ĐỜI NGƯỜI 32
31. Chiều ngang: Tác, hành, tri cảm 32
32. Chiều dọc 35
PHẦN II: HIỆN THÂN CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỜI 39
CHƯƠNG I: HIỆN THÂN CĂN BẢN 41
11: Hiện thân tại thế: Thân thể tôi 42
12. Hiện thân tại thế là hiện thân cho lối hiện thân khác 50
CHƯƠNG II: HIỆN THÂN TRONG VẬT GIỚI 52
21. Chiếm hữu 52
22. Sử dụng 60
221. Lao động kỹ thuật 61
222. Dụng cụ 64
23. Tiêu dùng 70
CHƯƠNGIII: HIỆN THÂN TRONG NHÂN GIỚI 75
31. Đặt vấn đề 75
32. Ý thức về tha nhân 78
321. Hiện thân của tha nhân 79
322. Kinh nghiệm tích cựu về tha nhân 80
323. Kinh nghiệm tiêu cực về tha nhân 84
324. Gặp gỡ và nhìn nhận 85
325. Hai thể thức gặp gỡ 89
33. Xã hộilys 90
331. Ông chủ và nô lệ 90
332. Nhận xét biện chứng “ông chủ nô lệ” 95
333: Tổ chức xã hội lý 99
334. Xã hội tính 106
341. Ái tình 108
342. Đời sống trong xã hội 110
343. Huyền thoại về xã hội tính 114
35. Nhận xét về đời sống xã hội 119
CHƯƠNG IV: HIỆN THÂN TRONG THẾ GIỚI BÊN KIA 123
41.Thế giới bên kia 123
411. Đời sống đạo đức 124
412. Cái chết 129
42. Định nghĩa tôn giáo 137
43. Kinh nghiệm về thần thánh 140
431. Kinh nghiệm bản thân về thần thánh 141
432. Chứng nhân trong tôn giáo 149
441. Nhận định chung 155
442. Không gian 157
443. Thời gian 160
444. Thân thể người ta 168
445. Định chế xã hội 172
45. Các tôn giáo 173
451. Nhận định chung 173
452. Đạo tự nhiên 185
4521. Nhận định về danh từ 185
4522. Trời 187
4523. Mặt trời 191
4524. Mặt trăng 194
4525. Nước 198
4526. Đá 201
4527. Đất 203
4528. Cây cỏ và nghề nông 204
4529. Một vài yếu tố khác 208
46.Tôn giáo và con người 210
CHƯƠNG V: NHẬN XÉT CHUNG VỀ ĐỜI NGƯỜI 215
PHẦN BA: NHỮNG TÌNH TRẠNG ĐẶC BIỆT TRONG ĐỜI NGƯỜI 219
PHẦN BỐN: TƯ TƯỞNG TIỀN TRIẾT HỌC 225
11. Ngôn ngữ 230
12. Công dụng của ngôn ngữ 234
PHẦN NĂM: SỰ HỒI TƯỞNG 237
CHƯƠNG I: VỊ TRÍ CỦA TRÍ THỨC TRONG ĐỜI NGƯỜI 239
CHƯƠNG II: HỒI TƯỞNG VỀ KHÁCH THỂ 251
21. Khoa học về thiên nhiên 252
211. Khởi điểm của khoa học thiên nhiên 253
212. Lý thuyết khoa học 255
213. Thái độ khách quan 259
214. Nhận định về thái độ khoa học 263
22.Triết học khách quan 266
221. Hữu thể học 268
2211. Bước đầu 268
2212. Nội dung hữu thể học cổ điển 277
2213. Nhận định về kết luận của hữu thể học cổ điển 287
222. Đạo đức học trong triết học khách quan 290
CHƯƠNG III: HỒI TƯỞNG VỀ CHỦ THỂ TRIẾT HỌC TÌM VỀ CON NGƯỜI 292
31. Nhậ đinh tổng quát 292
32. Con người trong triết học khánh quan 295
321. René Descartes (1596-1650) 296
322. Gottfried Leibniz (1646-1716) 301
33. Cái nhìn duy tâm 302
351. Emmanuel Kant (1724-1804) 302
352. Chủ nghĩa duy tâm 306
34. Đường về chủ thể hữu ngã 307
361. Quan niệm “thân xác chủ thể” (corp-sujet) 307
362. Các chủ thể làm cho nhau thành chủ thể 309
LỜI NÓI CUỐI 312