Bàn về quan niệm nhà nước của Marx - Lenin
Tác giả: Chủng sinh Giuse Trần Văn Hướng
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013805
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 29
Số trang: 32
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 1
CHƯƠNG I: CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA KARL MARX 2
I. Cuộc đời và sự nghiệp 2
II. Các tác pẩm tiêu biểu 3
III. Một số ảnh hưởng của Marx 4
IV. V. Lê-nin bảo về và phát triển chủ nghĩa Marx 6
CHƯƠNG II: HỌC THUYẾT NHÀ NƯỚC CỦA MARX-LENIN 8
I. Định nghĩa nhà nước 8
1. Sự hình thành nhà nước tronglịch sử 8
2. Định nghĩa nhà nước của Marx-Lenin 10
II. Sự phát triển các hình thái nhà nước trong lịch sử 11
1. Nhà nước chiếm hữu nô lệ 11
2. Nhà nước phong kiến 11
3. Nhà nước tư bản 11
4. Chủ nghĩa cộng hòa 15
a. Bước qúa độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng hòa 15
b. Giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản: chủ nghĩa xã hội 16
c. Giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản 17
CHƯƠNG III: QUÁ TRÌNH DU NHẬP VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA QUAN NỆM NÀY VÀO VIỆT NAM 20
I. Quá trình du nhập vào Việt Nam 20
II. Tác động tại Việt Nam 21
1. Quan niệm về chính trị 21
2. Tác động về mặt đạo đức luân lý 23
a. Lối  nhìn 23
b. Sự dửng dưng 24
c. Sự gian dối 26
NHẬN ĐỊNH VÀ KẾT LẬN 28
Danh mục sách tham khảo 30
Mục lục 31