Nhận định quan điểm triết học của Descartes về linh hồn
Tác giả: Chủng sinh Gioan B. Ngô Cao Dũng
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012282
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 29
Số trang: 43
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 4
CHƯƠNG I: ĐÔI NÉT VỀ DESCARTES  
1.1. Khái quát bối cảnh lịch sử triết học thời Cận đại 6
1.2. Cuộc đời và tư tưởng của Descartes 9
1.2.1. Cuộc đời 9
1.2.2. Tư tưởng 11
1.2.2.1. Phương pháp của Descartes 11
1.2.2.2. Hoài nghi có phương pháp 12
1.2.2.3. Chứng minh sự hiện hữu của Thượng Đế 13
1.2.2.4. Vũ trụ vạn vật 14
CHƯƠNG II: QUAN NIỆM CỦA DESCARTES VỀ LINH HỒN  
2.1. Quan niệm truyền thống về linh hồn 15
2.1.1. Platon và Aristotle 15
2.1.1.1. Platon 15
2.1.1.2. Aristotle 17
2.1.2. Thánh Thomas Aquinas 19
2.2. Linh hồn dưới cái nhìn của Descartes 20
2.2.1. Từ hành vi hoài nghi – DUBITO đến chân lý số một – COGITO 20
2.2.2. Bản chất của linh hồn 23
2.2.3. Tương quan giữa linh hồn và thân xác 27
CHƯƠNG III: NHẬN ĐỊNH VỀ LINH HỒN CỦA DESCARTES  
3.1. Vị thế và ảnh hưởng của triết học Descartes trong dòng lịch sử triết học 33
3.2. Nhận định về linh hồn của Descartes 35
3.2.1. Khía cạnh tích cực 35
3.2.2. Khía cạnh hạn chế 37
KẾT LUẬN 40
THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 41
MỤC LỤC 43