Học thuyết đức trị của Khổng Tử và ảnh hưởng của nó đối với quản lý xã hội ở Vệt Nam hiện nay
Tác giả: Chủng sinh Giuse Trần Văn Thành
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010847
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 27
Số trang: 32
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP  2
CHƯƠNG I. NỘI DUNG HỌC THUYẾT ĐỨC TRỊ CỦA KHÔNG TỬ  4
1.1.    Khái quát về lịch sử xã hội Trung Quốc thời Xuân thu - Chiến Quốc (722-221tcn)  4
1.1.1. Bối cảnh xã hội Trung Hoa thời Xuân Thu - Chiến Quốc  4
1.1.2. Thân thế của Khổng Tử (551-479TCN)  5
1.1.3. Sự ra đời của học thuyết Đức Trị  7
1.2.    Nội dung của học thuyết đức trị 8
1.2.1. Đức trị là dùng đạo đức  8
1.2.2. Đức trị là dùng: Nhân, lễ, chính danh  9
1.3.    Chính sách trị dân và người cầm quyền quân tử 14
1.3.1. Chính sách trị dân  14
1.3.2. Người cầm quyền quân tử 17
CHƯƠNG II. THUYẾT ĐỨC TRỊ ĐỐI VỚI QUẢN LÝ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM  21
2.1.    Ảnh hưởng của học thuyết “Đức Trị” đối với quản lý xã hội ở ViệT Nam  21
2.1.1. Quản lý gia đình  21
2.1.2. Quản lý nhà nước  26
2.2.    Phát huy tính tích cực của thuyết Đức trị với quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay 28
KẾT LUẬN  31
THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO   32