Phương thế để đạt hạnh phúc theo quan điểm của Phật giáo
Tác giả: Chủng sinh Phêrô Trần Văn Kiên
Ký hiệu tác giả: TR-K
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010773
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 27
Số trang: 58
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP  I  
CHƯƠNG 1. KHÁI LƯỢC VỀ LỊCH SỬ PHẬT GIÁO  
1.1. Bối cảnh lịch sử 1
1.2. Cuộc đời Đức Phật 3
1.2.1. Đức Phật lúc thiếu thời  5
1.2.2. Đức Phật khi xuất gia  7
1.2.3. Đức Phật sau ngày Đắc Đạo  9
1.3. Một vài quan điểm cơ bản trong giáo lý Phật giáo 10
1.3.1. Nhân sinh quan  11
1.3.2. Thế giói quan  12
1.3.3. Tứ diệu đế và Thập nhị nhân duyên 13
CHƯƠNG 2. HẠNH PHÚC LÀ GÌ?  16
2.1. Định nghĩa hạnh phúc theo từ điển 16
2.2. Hạnh phúc theo quan điểm của triết học Ấn Độ   18
2.2.1. Khái quát lịch sử triết học Ấn Độ  18
2.2.2. Quan niệm về hạnh phúc trong triết học Ân Độ 26
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG THẾ ĐỂ ĐẠT HẠNH PHÚC THEO QUAN NIỆM CỦA PHẬT GIÁO   29
3.1. Hạnh phúc tương đối 30
3.1.1. Quan niệm về hạnh phúc tương đối  30
3.1.2. Phương thế để đạt được hạnh phúc tương đối  31
3.2. Hạnh phúc là đạt tới Niếc Bàn 35
3.2.1. Quan niệm về Niết Bàn  35
3.2.2. Niết Bàn theo trường phái Tiểu thừa và Đại thừa  37
3.2.3. Phương thế để đạt được hạnh phúc Niết Bàn trong A25Tứ Diệu Đế  40
3.3.  Mối tương quan giữa hạnh phúc của Phật giáo và hạnh phúc của Kitô giáo 45
3.3.1. Hạnh phúc theo Kitô giáo 45
3.3.2. Hạnh phúc Kitô giáo qua tám mối phúc 47
3.3.3. Tính thực tiễn của hạnh phúc theo Phật giáo và Kitô giáo  50
KẾT LUẬN  53
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  55