Quan điểm của Heidegger về con người
Tác giả: Chủng sinh Giuse Phạm Văn Dũng
Ký hiệu tác giả: PH-D
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010762
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 27
Số trang: 38
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 3
Nội dung 5
I. SƠ LƯỢC QUAN ĐIỂM CỦA CÁC TRIẾT GIA TIÊU BIỂU VỀ CON NGƯỜI TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC 5
1.1.Thời Thượng Cổ 5
1.2. Thười Trung Cổ 7
1.2. Thời Cận Đại 8
II. QUAN ĐIỂM CỦA HEIDEGGER VỀ CON NGƯỜI 10
1.4. Khơi lại vấn nạn về hữu thể 10
1.5. Con người là Dasein 13
1.6. Con người là Dasein hiện hữu trong thế giới (In-der-Welt-sein) 17
1.7. Tính cách hiện hữu chân thực của Dasein 20
III. TỪ QUAN ĐIỂM VỀ CON NGƯỜI CỦA HEIDEGGER ĐẾN ĐỜI SỐNG THỰC TẾ 24
1.8. Giá trị lịch sử của Dasein 24
1.9. Giá trị của Dasein trong đời sống cá nhân 30
Kết luận 34
Thư mục tham khảo 36