Tại sao gọi triết học của Jean Paul Sartre là triết học hiện sinh phi lý?
Tác giả: Chủng sinh Antôn Đinh Văn Đông
Ký hiệu tác giả: DI-D
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009330
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 34
Số trang: 27
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 1
Nội dung 5
I. Một cái nhìn khái quát về triết học 5
II. Quan điểm của triết học Sartre 6
1. Quan điểm về Thượng Đế 6
2. Vũ trụ quan 9
3. Nhân sinh quan 10
III. Nhận định 17
1. Thượng đế 17
2. Về vũ trụ quan 20
3. Nhân sinh quan 21
IV. Ảnh hưởng cúa triết học Jean Paul Sartre trên giới trẻ 27
V. Thử đưa ra một số giải pháp cho giới trẻ 30
Kết luận 33
Tài liệu tham khảo 35