Đức Giêsu Kitô
Phụ đề: Một Kitô học theo hướng phê bình lịch sử và tín lý
Tác giả: ĐHY. Walter Kasper
Ký hiệu tác giả: KA-W
Dịch giả: Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển, SDB
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007659
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 648
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008742
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 648
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời phi lộ 7
Các chữ viết tắt 9
Phần I: Đức Giêssu Kitô hôm nay 10
I. Các vấn đề 11
1. Vị trí của Kitô học hiện nay 11
2.  Những trào lưu nền tảng của Kitô học hiện nay 17
3. Các nhiệm vụ của Kitô học ngày nay 23
II. Cuộc tìm hiều Dire Giêsu Kitô lịch sử 23
1. Niềm tin đương thời vào Đức Giêsu Kitô đã bất đầu như thế nào? 33
2. Sự đánh giá đúng và nêu ra giới hạn của cuộc tìm  kiếm hiện đại về cuộc đời Đức Giêsu  38
3. Tầm quan trọng thần học của phương pháp diện lịch sử 50
III. Cuộc tìm kiếm Đức Giêsu trong đời sống tôn giáo 62
1. Thách đố đến từ thế giới tục hóa 62
2. Việc giải thể huyền thoại khỏi niềm tin vào Đức Giêsu Kitô  67
3. Kitô học với dấu nhấn nhân học những đóng góp của Karl Rahner 80
4. Việc tìm kiếm ơn cứu độ trong một thế giới phát triển trong khuôn khổ một lịch sử tiến về phía trước, hay nói cách khác "Một thế giới đã được lịch sử hóa" 89
Phần II: Lịch sử và định mệnh của Đức Giêsu Kitô 108
A. Đức Giêsu trần thế 108
I. Hoạt động của Đức Giêsu Kitô (Bản tóm tắt) 109
II. Sứ điệp của Đức Giêsu 124
1. Đề tài chính: Nước Thiên Chúa đến 124
2. Tính chất cánh chung của Nước Thiên Chúa 128
3. Tính chất thần luận của Nước Thiên Chúa 138
3. Tính chất cứu độ của Nước Thiên Chúa 150
III.   Các phép lạ của Đức Giêsu 158
1. NHững điều cần phải bàn về các phép lạ của Đức Giêsu 158
2.  Ý nghĩa thần học các phép lạ của Đức Giêsu 171
IV.  Việc dạy dỗ về luân lý và về lề luật 179
1. Trình bày lệ luật theo nghĩa tận căn của nó 179
2. Trải rộng tình thương yêu và lòng nhân ái đến vô tận 180
V. Đức Giêsu nhận mình là ai? 181
1. Đức Giêsu ngầm xác nhận mình là ai? 181
2. Vấn đề các tước hiệu của Đức Giêsu..... 190
VI. Cái chết của Đức Giêsu 209
1. Khung cảnh lịch sử 209
2. Viễn cảnh cánh chung cái chết của Đức Giêsu 213
3. Các hàm ý cứ độ 223
B. Đức Kitô sống lại và siêu việt 231
VII. Nền tảng niềm tin vào sự sống lại của Đức Giêsu Kitô. 231
1. Đi tìm dữ liệu của truyền thống 231
2. Những yếu tố côt yếu trên mặt chú giải 243
3. Nền tảng thần học 258
VIII. Nội Dung niềm tin vào sự phúc inh của Đức Giêsu Kitô 268
1. Sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô là một hành động cánh chung của quyền năng Thiên Chúa 268
2. Sự sống lại và sự tôn dương của Đức Giêsu  272
3. Sự sống lại của Đức Giêsu là một biến cố cứu chuộc 290
Phần III: mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô 303
I. Đức Giêsu Kitô - Con Thiên Chúa 303
1. Con Thiên Chúa trong sự khiêm hạ 303
2. Con Thiên Chúa từ đời đời 325
3. Con Thiên Chúa như là sự viên mãn của thời gian  356
II. Đức Giêsu Kitô - Con người 372
1. Đức Giêsu Kitô là người thật và thực tại cứu độ của chúng ta 372
2. Đức Giêsu Kitô hoàn toàn là người và tính chất nhân bản của ơn cứu độc 397
1.  Đức Giêsu Kitô là người và vì mọi người và là tình đoàn kết trong ơn cứu độ 414
III. Đức Giêsu Kitô đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loại người 438
1. Ngôi vị của Đấng trung gian: Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật trong một Ngội vị  438
2. Công việc của Đấng Trung Gian 490