Chúa Kitô với thời đại
Tác giả: HY. Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001733
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 351
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
Bài 1 : Chúa Kitô với người thời nay. 5
Bài 2 : Ta phải nhìn Chúa Kitô thế nào ? 16
Bài 3 : Đức Kitô là ai ? 26
Bài 4 : Đức Kitô là Thiên Chúa : Lời Ngài nói chứng minh điều đó. 39
Bài 5 : Đức Kitô là Thiên Chúa : Việc Ngài làm chứng minh điều đó. 52
Bài 6 : Đức Kitô là Thiên Chúa : Đời Ngài sống chứng minh điều đó. 63
Bài 7 : Đức Kitô là Thiên Chúa : Lịch sử chứng minh điều đó. (Bài I) 76
Bài 8 : Đức Kitô là Thiên Chúa : Lịch sử chứng minh điều đó. (Bài II) 89
Bài 9 : Đức Kitô là Thiên Chúa : Lịch sử chứng minh điều đó. (Bài III) 106
Bài 10 : Dung nhan Chúa Kitô 121
Bài 11 : Đức Kitô đem gì đến cho ta? - Thiên Chúa 134
Bài 12 : Đức Kitô đem gì đến cho ta? - Linh hồn. 147
Bài 13 : Đức Kitô đem gì đến cho ta? - Một hướng sống. 160
Bài 14 : Đức Kitô đem gì đến cho ta? - Niềm vui sống. 173
Bài 15 : Đức Kitô đã đem gì đến cho ta? - Sự sống đời đời. 185
Bài 16 : Thầy ban cho chúng con một giới luật mới. 199
Bài 17 : Chúa Kitô với vấn đề lao động. 215
Bài 18 : Chúa Kitô với của cải vật chất. 227
Bài 19 : Chúa Kitô với giàu nghèo. 239
Bài 20 : Chúa Kitô với hôn nhân (I). 254
Bài 21: Chúa Kitô với hôn nhân (II). 265
Bài 22 : Chúa Kitô với gia đình. 277
Bài 23 : Chúa Kitô với tổ quốc trần gian. 287
Bài 24 : Chúa Kitô với đời sống con người. 298
Bài 25 : Chúa Kitô với vận mệnh thế giới. 307
Bài 26 : Bước theo Chúa Kitô (I). 321
Bài 27 : Bước theo Chúa Ki tô (II). 331