Mầu nhiệm Đức Kitô
Phụ đề: Giáo trình Kitô học
Tác giả: Fernando Ocáriz , José Antonio Riestra, Lucas F. Mateo Seco
Ký hiệu tác giả: OC-F
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000506
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 463
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008529
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 463
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ của dịch giả 3
Dẫn nhập 7
1. Đức Kitô, đối tượng nghiên cứu của Kitô học 7
2. Cuộc truy cứu lịch sử về đức giêsu người nazaret 10
3. Đức Giêsu cửa lịch sử và đức Kitô của lòng tin 15
4. Kitô học “từ dưới lên” và Kitô học “từ trên xuổng” 20
5. Kitô học và Giêsu học 23
6. Giáo hội, môi trường của lòng tin vào Đức Kitô 25
7. Niềm tin vào Đức Kitô của những công đồng đầu tiên- 28
8. Kitô học và mầu nhiệm Thiên Chúa 32
Chương I : Đấng cứu thế được trông đợi 37
1. Lịch sử của buổi khai nguyên 41
2. Công cuộc chuẩn bị nơi dân Israel 54
3. Công cuộc chuẩn bị nơi các lương dân 65
4. Đức Kitô, trung tâm và cùng đích của lịch sử 67
Chương II : Biến cố Đức Kitô vào thời viên mãn 77
1. Sự hiện hữu của Đức Giêsu trong lịch sử 79
2. Đức Giêsu Kitô, con người toàn vẹn 82
3. Đức Giêsu Kitô. Là Thiên Chúa và là con Thiên Chúa 102
4. Biến cố nhập thể. Công trình của cả ba ngôi 121
5. Tính bất khả biến của Thiên Chúa và việc nhập thể 123
6. Sự thích đáng của Mầu nhiệm nhập thế 126
Chương III: Ngôi vị của Đức Kitô 141
1. Sự duy nhất của ngôi vị Đức Kitô 142
Thiên tính của Đức Giêsu 151
3. Sự duy nhất thực thể luận của ngôi vị: hữu thể của Đức Kitô 165
Tâm lý: “cái tôi” của Đức Kitô 184
Của chúng trong Kitô học 191
6. Những khía cạnh khác của sự duy nhất về ngôi vị nơi Đức Kitô 200
Chương IV : Đức Kitô, con đường, sự thật và sự sống 211
1. Đức Kitô, đấng trung gian giữa Thiên Chúa và con người 215
2. Đức Kitô, quân vương và mục tử 219
3. Đức Kitô, ngôn sứ và thầy dạy 227
4. Đức Giêsu Kitô, vị tư tế của giao ước mới 255
5. Sự thánh thiện của Đức Giêsu Kitô 270
Vai trò trung gian từ trên xuống 299
Trong cuộc đời Đức Kitô trong cuộc đời Đức Kitô 305
2. Ý nghĩa cứu độ của cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Kitô 307
3. Chúa chịu chết và được mai táng 338
4. Đức Kitô được siêu tôn 347
Tổng hợp về cứu thế luận 383
1. Ơn cứu độ xét như sự giải thoát và sự giao hoà 385
Của Đức Kitô trong công cuộc cứu chuộc 408
Và sự đau khổ của Thiên Chúa 436
4. Tính phố quát của ơn cứu chuộc 448
5. Mối tương quan cứu độ hiện thực giữa Đức Kitô và con người 452
Kết luận 457
Mục lục 461