Đức Giêsu quang lâm giữa dòng thời gian
Phụ đề: Theo các văn bản Tân ước
Tác giả: Aldo Gregori
Ký hiệu tác giả: GR-A
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000455
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 188
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002567
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 188
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007101
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 188
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Theo các sách Tin mừng và Công vụ 19
Theo Thánh Phao-lô 46
Theo suy luận thần học 93
Phụ lục 1. Đức Giê-su Ki-Tô Quang lâm theo các sứ điệp đặc sủng 105
Ngữ vựng và bản tóm lược (của Cha Pablo Martin) 165
Một sứ điệp Đức Thánh Trinh Nữ ban cho nữ tu Luxia (Fatima) 170
Giáo huấn của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II 173