Đấng chịu đâm thâu
Phụ đề: Tiếp cận Kitô học thiêng liêng
Tác giả: HY. Joseph Ratzinger
Ký hiệu tác giả: RA-J
Dịch giả: Lm. Phaolô Nguyễn Luật Khoa, OFM
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 9

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000258
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000787
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001522
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001523
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001524
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001525
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001832
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003133
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004956
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 3
PHẦN MỘT  
CHƯƠNG I: NỀN THẦN HỌC CHO KITÔ HỌC THIÊNG LIÊNG 5
Tiên đề I 9
Tiên đề II 18
Tiên đề III 22
Tiên đề IV 25
Tiên đề V 32
Tiên đề VI 38
Tiên đề VII 43
CHƯƠNG II: MẦU NHIỆM PHỤC SINH 49
A. Khủng hoảng về việc tôn sùng Thánh Tâm trong thời canh tân phụng vụ 49
B. Thông điệp Haurietis Aquas cho thấy các yếu tố của lý lẽ mới để tôn sùng Thánh Tâm  53
CHƯƠNG III: HIỆP THÔNG, CỘNG ĐOÀN VÀ SỨ VỤ 75
A. Chìa khóa: Hạn từ “tình bằng hữu”   78
B. Thánh Thể, Kitô học, Giáo hội học: Hạt nhân Kitô học 94
PHẦN HAI  
CHƯƠNG I: Ý NGHĨA HIỆN HỮU KITÔ GIÁO 109
A. Cứu rỗi hay Gióp trò chuyện cùng Thiên Chúa 109
B. Ý nghĩa của lịch sử cứu độ 133
c. Tình yêu trên tất cả 138
CHƯƠNG II: NỀN TẢNG BÍ TÍCH CỦA HIỆN SINH KITÔ GIÁO 151
A. Khủng hoảng về ý niệm bí tích trong tâm thức hiện đại 151
B. Ý niệm bí tích trong lịch sử nhân loại 155
c. Bí tích Kitô giáo 162
D. Ý nghĩa bí tích cho ngày nay 169
PHẦN BA  
CHƯƠNG I: BA SUY NIỆM 176
A. Cuộc vượt qua của Đức Giêsu và Giáo hội: Suy Niệm Thứ Năm Tuần thánh 175
B. “Con Chiên cứu rỗi đàn chiên”: Suy tư về biểu tượng Phục sinh 183
C. Đức Kitô, Đấng Giải Phóng: Bài giảng Phục sinh 195
CHƯƠNG II: SUY TƯ THẦN HỌC VỀ TUẦN THÁNH 203