Dẫn nhập vào Kitô học
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000273
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 388
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000274
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 388
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002653
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 388
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007287
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 259
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014268
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 259
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập vào Kitô học 5
DẪN NHẬP 1: LỊCH SỬ CHÍNH TRỊ THỜI ĐỨC GIÊSU THÀNH NAZARETH 11
Chương I: Cuộc nổi dậy của Anh Em Nhà Makkabê và việc tái lập ngôi vua 14
Chương II: Thời La mã 59
DẪN NHẬP 2: CÁC ĐẤNG MÊSSIAS TRONG CỰU ƯỚC 117
I. Đấng trung gian cứu độ thuộc vương triều 125
Các Thánh Vịnh Quân Vương 129
Ngôn Sứ Isaia 131
Ngôn Sứ Jeremias Và Êzechiel 136
II. Đấng trung gian cứu độ mang đặc tính tư tế 138
A. Các cơ chế của Do thái giáo 142
1. Sanhédrin 142
2. Synagogue - Hội đường 146
3. Các Thầy Ký lục (Kinh Sư, Luật Sĩ) - Scribes 150
B. Ảnh hưởng văn hóa của những chính quyền thống trị 152
1. Ảnh hưởng của Ba Tư 153
2. Ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp trên tôn giáo 165
C. Các đảng phái tôn giáo vào thời Do Thái giáo 173
1. Những ngưòi Pharisêu 174
2. Nhóm Sadduzêô 179
3. Các nhóm Éssenien 181
D. Các Tác Phẩm của Do Thái giáo 184
1. Các tác phẩm thuộc kinh bộ 184
2. Các tác phẩm Ngụy thư (Apocryphe) 187
3. Các văn phẩm của Rabbi 192
4. Các tác phẩm văn chưong hy hóa không thuộc kinh bộ, không thuộc sách ngụy thư 194
* Những Ý Tưởng Thần Học Chính Yếu của Do Thái Giáo 198
1. Quan niệm về Thiên Chúa 198
2. Quan niệm về thiên thần - Angélologie 201
3. Nhân sinh quan của Do Thái giáo 202
4. Quan niệm Cánh Chung và thời Mêssias  204
* Đấng Cứu Độ Mang Đặc Tính Tư Tế 212
1. Chức Tư tế của Đấng Cứu Độ căn cứ theo Cựu Ước 212
2. Trong các bản văn Thánh Kinh sau thời lưu đày 215
3. Trong các bản văn ngụy thư 219
III. Đấng trung gian cứu độ mang đặc tính Ngôn Sứ 221
1. Ngôn Sứ theo Mẫu Môisen 221
2. Các tác phẩm Thánh kinh trong thời lưu đày: Người Tôi Tớ Yahvê  223
3. Theo bản văn trong thời Do Thái giáo 228
IV. Đấng trung gian cứu độ thuộc thượng giới 229
1. Thiên Thần của Yahvê 230
2. Việc nhân hóa sự khôn ngoan của Chiên Chúa trong các Sách Khôn Ngoan (Hypostase) 232
3. Quan niệm về “Con Người” trong thời văn chương Khải Huyền 233
KITÔ HỌC 239
PHẦN I: TIỀN ĐỀ 241
$ 1. Hiện diện lịch sử của Đức Giêsu 241
Đoạn I: Hai bản tính trong Đức Kitô và cách thức kết hợp hai bản tính này 245
Chương 1: Thiên tính đích thực của Đức Kitô 245
$ 2. Tín điều về Thiên tính đích thực của Đức Kitô và những người phủ nhận 245
$ 3. Chứng cứ Cựu Ước 247
$ 4. Chứng cứ của các Phúc âm Nhất Lãm 248
$ 5. Chứng cứ của Phúc âm Thánh Gioan 254
$ 6. Chứng cứ trong các lá Thư của Thánh Phaolô 259
$ 7. Chứng cứ của Thánh truyền  266
Chương 2: Nhân tính đích thực của Đức Kitô 269
$ 8. Hiện thực của nhân tính Đức Kitô 269
$ 9. Tính trọn vẹn của nhân tính Đức Kitô  271
$ 10. Nguồn gốc Adam của nhân tính Đức Kitô 273
Chương 3: Sự kết hợp hai bản tính trong Đức Giêsu Kitô trong sự duy nhất ngôi vị 275 
$ 11. Sự thống nhất nơi con người Đức Kitô  275
$ 12. Hai Bản Tính 281
$ 13. Hai ý chí và hai vách hoạt động 283
$ 14. Bắt đầu và trường độ của Ngôi Hiệp 287
Chương 4: Định vị cho Ngôi Hiệp 291
$ 15. Đặc tính siêu việt và mầu nhiệm của Ngôi Hiệp 291
$ 16. Các thuyết chống đối Tín điều Ngôi Hiệp 292
$ 17. Liên hệ Ngôi Hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi 296
Chương 5: Hiệu quả của Ngôi Hiệp 298
$ 18. Chức phận làm Con Thiên Chúa cách tự nhiên của Con Người Đức Giêsu Kitô  298
$ 19. Đức Kitô xứng đáng được tôn thờ nói cách chung 301
$ 20. Việc tôn thờ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu 303
$ 21. Communicatio Idiomatum (Chuyển thông đặc tính) 306
$ 22. La Périchorèse Christologique (Sự tương tại trong Đức Kitô) 308
ĐOẠN 2: CÁC THUỘC TÍNH CỦA NHÂN TÍNH ĐỨC KITÔ 311
Chương 1: Những sự toàn hảo của nhân tính Đức Kitô 311
I. Những sự toàn hảo trong kiến thức nhân linh của Đức Kitô 312
$ 23. Thị kiến trực tiếp Thiên Chúa 312
$ 24. Kiến thức phú bẩm (scientia intusa) 321
$ 25. Kiến thức thủ đắc và aự phát triển kiến thức nhân linh của Đức Kitô 322
II. Những toàn hảo của ý chí nhân linh Đức Kitô hay sự thánh thiện của Đức Kitô 325
$ 26. Sự hoàn hảo (Không vương mắc tội lỗi) và tính không thể phạm tội của Đức Kitô 325
$ 27. Sự thánh thiện và tràn đầy Ân sủng của Đức Kitô 328
III. Những toàn sự toàn hảo về quyền năng nhân tính của Đức Kitô  332
$ 28. Quyền năng của Đức Kitô 332
Chương 2: Defectus hay tính cảm thụ của nhân tính Đức Kitô 335
$ 29. Khả năng chịu đau khổ của Đức Kitô  335
PHẦN II: CÔNG TRÌNH CỨU ĐỘ 339
Chương 1: Ơn cứu độ 339
$ 1. Mục đích của mầu nhiệm nhập thể 339
$ 2. Tranh luận về sự tiền định có điều kiện hay tuyệt đối của Mầu Nhiệm Nhập Thể  340
$ 3. Ý niệm và khả năng cứu độ nhờ Đức Kitô  343
$ 4. Sự cần thiết vằ sự tự do của ơn Cứu Độ 344
Chương 2: Việc thực hiện ơn Cứu Độ qua ba chức vụ của Đức Kitô 348
I. Thừa tác vụ Giáo huấn  348
$ 5. Thừa tác vụ Giáo huấn hay Ngôn sứ của Đức Kitô  348
II. Thừa tác vụ Mục Tử  350
$ 6. Thừa tác vụ Mục tử hay vương giả của Đức Kitô 350
III. Thừa tác vụ Tư tế 353
$ 7. Thừa tác vụ Tư tế của Đức Kitô  353
$ 8. Việc thực hành chức Tư tế hay lễ vật của Đức Kitô 355
$ 9. Ý nghĩa cứu độ của tế phẩm Đức Kitô giá chuộc và giao hòa 358
$ 10. Việc Đền Bù Mang Tính Đại Diện của Đức Kitô (La Satisíaction Vicaire Du Christ) 361
$ 11. Công nghiệp của Đức Kitô 366
Chương 3: Kết thúc vinh quang của ơn Cứu Độ hay việc tôn vinh Đức Kitô 369
$ 12. Đức Kitô xuống ngục Tổ tông 369
$ 13. Sự Phục Sinh của Đức Kitô 371
$ 14. Cuộc Thăng Thiên của Đức Kitô 374