Focused on Christ
Tác giả: Frank Padilla
Ký hiệu tác giả: PA-F
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000511
Nhà xuất bản: Flame Ministries
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 198
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Part I: Knowing Christ 1
1. The Coming of Christ 3
2. Questioning the Lord 11
3. Coming and Going 23
4. The Cross of Christ 33
Part II: Founded on Christ 39
5. Fools for Christ 41
6. Priorities in Christ 49
7. Repentance in Christ 57
8. Trusting Christ 63
9. Focused on Christ 69
10. Walking with Christ 75
Part III: Maturing in Christ 79
11. Thieving Christians 81
12. Violent Christians 89
13. Mastering Money for the Master 95
14. Being Great in Christ 107
15. Suffering in Christ 117
16. Dying in Christ 125
Part IV: Bearing Fruit in Christ 131
17. Loving One Another in Christ 133
18. Rejoicing in Christ 139
19. The Peace of Christ 147
20. Unity in Christ 155
Part V: Proclaiming Christ 159
21. Proclaiming the name of Christ 161
22. The World for Christ 167
23. Winning Others to Christ 175
24. Hastening the Return of the Lord 183
Appendix 193