Kitô học
Tác giả: Lm. Fx. Tân Yên
Ký hiệu tác giả: TA-Y
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002197
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 321
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006751
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 321
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010170
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 321
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Hay chỉ là một nhân vật thần thoại ? 7
II. Các sử liệu thuộc Do Thái 11
IV. Các sách gọi là "Ngụy thư” (APOCRYPHES) 18
Chương II: Chuẩn bị Ngôi Hai Nhập Thể 21
Chương III: Tân ước chuẩn bị mặc khải con người Đức Kitô 30
Chương IV: Sự nhập thể làm người của con người Đức Giêsu Kitô 53
Chương V: Đời sống siêu nhiên của Đức Giêsu Kitô 81
Chương VI: Đời sống tử hệ của Đức Kitô 101
Chương VII: Sự Thánh thiện nơi nhân tính Đức Kitô 110
Chương VIII: Trung Gian - Ngôn sứ - Tư tế - Vương đế 123
Chương IX: Đức kitô là Đấng Cứu độ nhân loại 140
Chương X: Hy lễ cứu độ đền bù 160
Chương XI: Công cuộc cứu độ của Đức Kitô 177
Chương XII: Sống theo Đức Kitô 190