Kitô học
Phụ đề: Một nghiên cứu hệ thống lịch sử và Kinh Thánh về Chúa Giêsu
Tác giả: Gerald O' Collins, SJ
Ký hiệu tác giả: CO-G
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002759
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 495
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004916
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 495
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013989
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 495
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời Giới Thiệu 5
Lời Nói Đầu 9
Chương 1: MỘT SỐ THÁCH THỨC LỚN 13
- Lịch sử 14
- Triết học 17
- Ngôn ngữ 28
- Nội dung, các điểm nhấn và bối cảnh 32
Chương 2: HẬU CẢNH 43
- Con người của Chúa Giêsu và ngôn ngữ của Cựu Ước 47
Chương 3: LỊCH SỬ NHÂN LOẠI 79
- Một số giả định 79
- Người loan báo vương quốc 89
- Thẩm quyền riêng 96
- Con Người 101
- Ý thức về căn tính mình 106
- Đối diện với cái chết 108
- Kết luận 127
Chương 4: SỰ PHỤC SINH 129
- Khẳng định 130
- Những nền tảng của khẳng định trên 141
- Sự phục sinh với tư cách là việc mặc khải 151
- Sự phục sinh như một biến cố cứu chuộc 162
- Hoạt động của Thiên Chúa 164
Chương 5: CON THIÊN CHÚA 175
- Định thời gian cho Tước Hiệu 179
- Ý nghĩa của tước hiệu 193
- Nói rõ về Con Thiên Chúa 205
Chương 6: CHÚA, ĐẤNG CỨU ĐỘ,THIÊN CHÚA VÀ THẦN KHÍ 209
- Chúa 209
- Đấng Cứu Độ và Thiên Chúa 220
- Thần Khí 225
- Chúa Ba Ngôi 231
Chương 7: CÔNG ĐỒNG CONSTANTINOPOLI THỨ NHẤT 233
- Bốn vấn nạn 235
- Những hàm hồ và những gợi ý 250
- Bản tính Thiên Chúa và bản tính con người 253
Chương 8: CÁC CÔNG ĐồNG ÊPHÊSÔ, CHALCEDONIA VÀ SAU ĐÓ 283
- Các Công đồng Êphêsô và Chalcedonia 285
- Sau Chalcodonia 293
- Tiến Vào thời Trung cổ 304
Chương 9: KITÔ HỌC THỜI TRUNG CỔ VÀ HIỆN ĐẠI.. 311
- Tôma Aquinô 313
- Tới Thời Cải Cách 319
- Bối Cảnh Hôm Nay 326
Chương 10: THIÊN CHÚA VÀ CON NGƯỜI 343
- Bản tính Thiên Chúa 343
- Bản Tính Con Người 350
- Thiên Chúa và con người 356
- Một Ngôi vị Thiên Chúa duy nhất 358
- Sự hiện hữu từ trước của con người 362
- Những vấn đề sâu xa hơn 373
Chương 11: ĐỨC TIN, SỰ THÁNH THIỆN VÀ VIỆC CƯU MANG ĐỒNG TRINH 381
- Đức tin của Chúa Giêsu 381
- Sự vô tội và ân sủng của Đức Kitô 408
- Việc cưu mang đồng trinh 416
Chương 12: ĐẤNG CỨU CHUỘC 423
- Nhu cầu của con người 424
- Công trình cứu độ của Đức Kitô 427
- Được cứu độ nhờ tình yêu 436
Chương 13: ĐẤNG CỨU ĐỘ PHỔ QUÁT 449
-NĐấng cứu độ phổ quát 453
- Đức Kitô và những người ngoài Kitô giáo 459
Chương 14: NHỮNG KHẢ NĂNG CỦA SỰ HIỆN DIỆN 465
- Sự hiện diện với tư cách là của Thiên Chúa và con người 470