Tài liệu về Kitô học của Ủy ban Thần học quốc tế
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000624
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 318
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000630
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 318
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Thất Lạc
Mã số: 617BC0002654
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 318
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002784
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 259
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tài liệu về Kitô học của ủy Ban Thần Học Quốc Tế 5
BÀI 1: VÀI VẤN ĐỀ ĐỤNG CHẠM ĐẾN KITÔ HỌC 7
Nhập Đề 7
I. Làm thến nào để đi đến việc nhận thức về con người và công trình của Đức Giêsu Kitô 8
A. Tìm hiểu lịch sử 8
B. Sự đồng nhất giữa Đức Giêsu lịch sử với Đức Kitô được tôn vinh 9
II. Niềm tin về Đức Kitô của các Công đồng đầu 12
A. Từ Tân Ước đến Công Đồng Nicéa 12
B. Công Đồng Chalcédoine 14
C. Công Đồng Constantinople 17
III. Ý nghĩa hiện đại về tín điều Kitô học 18
A. Kitô học và nhân bản học trong các viễn cảnh văn hóa hiện tại 18
B. Ý nghĩa chính thức của các khó khăn hiện tại. 19
C. Ý nghĩa kiên vững của niềm tin Kitô học trong nội dung và ý hướng 20
D. Cần phải canh tân giáo lý và cách rao giảng về Kitô học 22
IV. Kitô học và Cứu độ học 24
A. “Để cứu độ chúng tôi” 24
B. Định hướng vào việc cứu độ loài người 25
C. Đấng Cứu độ cánh chung 28
D. Sự duy nhất và đa dạng của suy tư Kitô học trong Hội Thánh 30
V. Cần Phải Tái Lập Lại Những Chiều Kích Kitô Học 34
A. Chúa Thánh Thần xức dầu cho Chúa Kitô 35
B. Quyền tối thượng của Đức Kitô trên vũ trụ 35
BÀI 2: THẦN HỌC, KITÔ HỌC VÀ NHÂN BẢN HỌC 39
I. Nền tảng và văn mạch của Kitô Học 40
A. Nhiệm cục của Đức Giêsu Kitô và mặc khải của Thiên Chúa 42
B. Liên hệ giữa “Qui Thiên Chúa - théocentrisme” và “Qui Kitô - ristocentrisme” 44
C. Kitô học và mặc khải về Chúa Ba Ngôi 45
D. Liên hệ giữa Kitô học và nhân bản học 48
Kitô giáo của việc “thần hóa” con người 52
II. Vài điểm thật quan trọng của môn Kitô học hiện đại 54
A. Vấn đề tiền thân của Đức Giêsu Kitô 55
B. Phương diện Ba Ngôi của Thập giá Đức Giêsu Kitô hay là vấn đề “đau khổ của Thiên Chúa” 60
HUẤN THỊ VỀ TỰ DO KITÔ GIÁO VÀ GIẢI PHÓNG 67
- Nhập Đề 67
- Mục đích của Huấn thị 68
- Sự thật giải phóng chúng ta 68
- Sự thật, điều kiện tự do 69
Chương 1: Tình trạng tự do trong thế giới ngày nay 71
I. Thành quả và nguy cơ của quá trình giải phóng hiện đại 71
- Di sản của Kitô giáo 71
- Thời hiện đại 71
- Đi tới làm chủ thiên nhiên 72
- Thành quả xã hội và chính trị 72
- Tự do tư tưởng và tự do ý chí 73
- Những hàm hồ của tiến trình giải phóng hiện đại 73
- Con người bị chính sự thống trị đe dọa 74
- Nguy cơ của sức mạnh kỹ thuật cao 74
- Chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể 75
- Những hình thức đàn áp mới 75
- Nguy cơ tiêu huỷ toàn bộ 76
- Những tương quan bất bình đẳng mới 76
- Sự giải phóng các quốc gia trẻ 77
cho công cuộc giải phóng không? 77
- Những câu hỏi đây lo âu 77
II. Tự do trong kinh nghiệm dân Chúa 78
- Giáo Hội và tự do 78
- Tự do của những người bé nhỏ nghèo hèn 79
- Tiềm năng của lòng đạo đức bình dân. 80
- Chiều kích cứu độ và luân lý của giải phóng 80
- Một giai đoạn mới của lịch sử tự do 81
Chương 2: Con người được mời gọi sống tự do và thảm kịch của tội lỗi 82
I. Cách tiếp cận đầu tiên với tự do 82
- Một lời đáp bộc phát 82
- Sự thật và công bằng, quy luật của tự do 83
- Tự do của thụ tạo 83
- Tiếng gọi của Đấng Tạo thành 84
- Sự tự do thông phần 84
- Sư tự do lựa chọn của con người 85
- Giải phóng trần thế và tự do 86
III. Tự do và xã hội loài người 86
- Nhân quyền và các tự do 86
- Chiều kích xã hội của con người và vinh quang Thiên Chúa 87
IV. Tự do con người và việc thống trị thiên nhiên 87
- Con người được mời gọi thống trị” thiên nhiên 87
- Con người làm chủ các hoạt động của mình 88
- Phát minh khoa học và tiến bộ luân lý 88
V. Tội, nguyên nhân của chia rẽ và đàn áp 88
- Tội làm người ta tách khỏi Thiên Chúa 88
- Tội, cội rễ tha hóa của con người 89
- Thờ ngẫu tượng và xáo trộn 90
- Khinh dể Thiên Chúa và quay về với thụ tạo 91
- Chủ nghĩa vô thần, sự giải phóng sai lầm 92
- Tội và cơ cấu bất công 92
Chương III: Giải phóng và tự do theo Kitô giáo 93
Tin Mừng, tự do và giải phóng 93
I. Giải phóng trong Cựu ước 93
- Xuất hành và các cuộc can thiệp giải phóng của Yahvê 93
- Luật Thiên Chúa 94
- Lời giảng dạy của các Ngôn Sứ 95
- Các “người nghèo của Yahvê” 95
- ở ngưỡng cửa Tân Ước 96
II. Ý nghĩa qui Kitô của Cựu ước 96
- Trong ánh sáng Đức Ki tô 96
III. Giải phóng theo Kitô giáo 97
- Tin Mừng được loan báo cho người nghèo 97
- Mầu nhiệm Vượt qua 97
- Ân sủng, hòa giải và tự do 98
- Chiến đấu chống ách tội lỗi 98
- Tinh thần và Lề Luật 99
IV. Lệnh truyền mới 100
- Tình thương, ân ban của Thần Khí 100
- Tình yêu tha nhân 101
- Công bằng và bác ái 102
V. Hội thánh, Dân Chúa của Giao ước mới 102
- Hướng về sự sung mãn của tự do 102
- Cuộc gặp gỡ cuối cùng với Đức Kitô 103
- Cậy trông hướng về cánh chung và dấn thân trong công cuộc giải phóng trần thế 103
Chương IV: Sứ mạng giải phóng của Hội thánh 105
Hội thánh và những mối lo âu của con người 105
I. Để thế giới được cứu độ cách toàn vẹn 105
- Các mối phúc thật và sức mạnh của Tin mừng 105
- Loan báo Tin mừng 106
- Loan báo Tin mừng và thăng tiến công lý 107
- Tin mừng và thực tại trần thế 108
II. Ưu tiên yêu mến người nghèo 108
- Đức Giêsu và khó nghèo 108
- Đức Giêsu và người nghèo 109
- Ưu tiên yêu mến người nghèo 109
- Cộng đồng Giáo hội cơ bản và các nhóm Kitô hữu khác 111
- Suy tư thần học 111
Chương V: Học thuyết xã hội của Hội thánh: Để đi tới một thực thi mang tính Kitô giáo nhằm giải phóng 113
Thực thi mang tính Kitô giáo nhằm giải phóng 113
I. Bản chất của Học thuyết xã hội của Hội thánh 113
- Sứ điệp Tin mừng và đời sống xã hội 113
- Các nguyên tắc căn bản 114
- Tiêu chuẩn phán đoán 115
- Con người phải được đặt trên cơ cấu 116
- Chỉ đạo cho hành động 117
- Những cuộc chiến đấu cho công lý 118
Huyền thoại cách mạng 118
Chỉ sử dụng trong trường hợp không còn phương thế nào khác 119
Vai trò của giáo dân 119
II. Tin mừng đòi phải có thay đổi sâu xa 120
- Cần có thay đổi văn hoá 120
- Tin mừng về lao động 121
- Một nền văn minh lao động đích thực 121
- Lợi ích chung quốc gia và quốc tế 122
- Giá trị lao động của con người 123
- Cổ võ sự tham gia 123
- Lao động phải được đặt ưu tiên trước tư bản 124
- Cải cách sâu xa 124
III. Cổ võ tình liên đới 124
- Một sự liên đới mới 124
- Của cải để mưu lợi ích cho mọi người 125
- Giúp vào công cuộc phát triển 125
IV. Nhiệm vụ văn hoá và giáo dục 126
- Quyền được học hỏi và có văn hoá 126
- Tôn trọng tự do văn hoá 126
- Nhiệm vụ giáo dục của gia đình 126
- Các "quyền tự do" và việc tham gia 127
- Thách đố của cuộc hội nhập văn hoá 127
Kết 128
- Bài ca Magnificat 128
- Lòng tin của dân Chúa  129
- Chiều kích của một công cuộc giải phóng đích thực 130
- Một nhiệm vụ trước mắt chúng ta 131
BÀI 3: ĐỨC GIÊSU Ý THỨC VỀ BẢN THÂN VÀ SỨ VỤ CỦA MÌNH 133
Nhập đề  133
Bốn đề nghị 136
BÀI 4: THIÊN CHÚA, ĐẤNG CỨU ĐỘ - VÀI ĐỀ TÀI ĐƯỢC CHỌN LỰA 151
Ghi chú hướng dẫn 151
I. Thân phận con người và thực tại của ơn cứu độ 152
A. Hoàn cảnh hiện tại 152
B. Liên hệ với các tôn giáo trên thế giới 158
C. Giáo lý Kitô giáo về ơn Cứu độ và thế giới tân tiến 162
II. Ơn cứu độ dựa theo Thánh Kinh hay khả năng tự do 168
III. Quan điểm trong dòng lịch sử 178
A. Giải thích của các Giáo phụ về ơn Cứu độ 178
B. Những lý thuyết mới về ơn Cứu độ 185
IV. Các quan điểm mang tính hệ thống 197
A. Căn tính của Đấng Cứu độ: ai là Đấng Cứu độ? 197
B. Nhân tính sa đoạ và được cứu chuộc 203
C. Thế giới trong ân sủng cứu độ 211
NHỮNG VẤN ĐỀ KITÔ LUẬN HIỆN HÀNH 223
1. Ý nghĩa của Đức Giêsu "lịch sử" 223
2. Trình bày lại về những chân lý Kitô học 224
3. Đức Giêsu và sứ vụ của Người 227
4. Tiền thân của Đức Kitô 228
5. Tìm hiểu về Thiên Chúa đầy lòng thương xót 229
6. Sự hiểu biết của Đức Giêsu 230
HUẤN THỊ "KINH THÁNH VÀ KITÔ HỌC" 235
Lời mở đầu của thư ký uỷ ban 235
Phần I: Những quan điểm hiện hành để tiếp cận Đức Giêsu Kitô 239
Chương I: Một tổng quan văn gọn về những lối tiếp cận Kitô học 240
Chương II: Những nguy hiểm và giới hạn của các cách tiếp cận khác nhau 260
Chương III: Làm thế nào để đối mặt với các nguy hiểm, ranh giới và nghi ngờ? 274
Phần II: Chứng từ tổng quát của Kinh thánh về Đức Kitô 277
Chương 1: Các hành động cứu độ của Thiên Chúa và hy vọng về Đấng Mesia trong dân Israel 278
Chương 2: Sự hoàn tất các lời hứa cứu độ trong Đức Giêsu Kitô 290