Kitô học
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003156
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 592
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006277
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 19
Số trang: 476
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006278
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 19
Số trang: 476
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006279
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 19
Số trang: 476
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006280
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 19
Số trang: 476
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP VÀO KITÔ HỌC 13
Dẫn nhập I: Những Gương Mặt của Các Đấng Messias Trong Cựu Ước 43
Dẫn nhập 2: Lịch Sử Tính Của Đức Giêsu Thành Nazareth 71
Dấn nhập 3: Những Gương Mặt của Đức Giêsu Trong Tân Ước 81
PHẦN 1: ĐỨC KITÔ TRONG THÁNH KINH 97
A. Quan Niệm về Sự sống Lại Trong Thời Đức Giêsu 103
B. Mầu Nhiệm Phục Sinh của Đức Giêsu 114
Credo (Bản Tuyên Xưng Đức Tin) cổ Nhất 115
1. Các Kerygma 116
2. Thánh Phaolô 123
3. Tường trình Phục sinh của 4 Phúc Âm 137
4. Suy tư về mầu nhiệm Phục sinh 196
5. Ý nghĩa mầu nhiệm Phục sinh của Đức Kitô 225
PHẦN 2: CỨU ĐỘ HỌC (SOTERIOLOGIE) 241
A. Tội học (HAMARTIOLOGIE) 243
B. Đức Giêsu thành Nazareth 281
1. Đức Giêsu và Lề Luật 284
2. Đức Giêsu và Đền Thờ 305
là Thiên Chúa cứu độ 316
C. Cuộc Khổ Nạn của Đức Giêsu 318
Phụ Lục 1: Cuộc Thương Khó Của Đức Giêsu Thành Nazareth 353
D. Thần Học về Cái Chết Cứu Độ Của Đức Giêsu 394
1. Đức Giêsu hoàn tất các tiên báo trong Cựu Ước 394
2. Cái chết của Đức Giêsu theo các Phúc Âm 405
3. Kitô học và Cứu độ học theo thánh Phaolô 411
về Thập Giá Và Cuộc Phục Sinh Của Đức Kitô 426
4. Thần học cứu độ trong thư Do Thái 440
5. Ý nghĩa cái chết cứu độ của Đức Giêsu 456
Phụ Lục 3: Evangelium Petri Tin Mừng Theo Thánh Phêrô 478
E. Xuống Ngục Tổ Tông Và Lên Trời Vinh Hiển 484
a. “Đức Giêsu Kitô xuống ngục tổ tông” 485
b. “Đức Giêsu lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng” 489
PHẦN 3: ĐẤNG PHỤC SINH LÀ AI? 495
1. Tiền Hiện Hữu của Đấng Phục Sinh 495
2. Mầu Nhiệm Nhập Thể 508
Phụ Lục 4 523
3. Đời Sống Tại Thế của Đấng Phục Sinh 540
Đoàn Tiên Khởi Tuyên Xưng 575