Sur le chemin de l'espérance
Tác giả: HY. Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 248.5 - Chứng nhân
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009468
Nhà Xuất bản: Fayard
Năm Xuất bản: 1991
Khổ sách: 19
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có