26 gương chứng nhân thầm lặng trong Tin mừng
Nguyên tác: Silent Witnesses in the Gospels
Tác giả: Allan F. Wright
Ký hiệu tác giả: WR-A
Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010442
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 154
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010449
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 154
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013809
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013811
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Dẫn nhập 7
Chương 1: Đức tin tuyệt đối những gia nhân tại tiệc cưới Cana (Ga 2, 5-8) 9
Chương 2: Bốn người bạn của người bại liệt (Mc 2,3-5) 12
Chương 3: Những người dời tảng đá (Ga 11, 41-44) 17
Chương 4: Ông Giairô và đức tin của một người cha (Lc 8, 41-42) 23
Chương 5: Xuống khỏi cây sung (Lc 19, 4-6) 27
Chương 6: Nài xin Chúa chạm vào (Mc 8, 22) 33
Chương 7: Ông Simon vác thập giá (Mc 15, 21) 39
Chương 8: Tha Baraba cho chúng tôi (Mc 15, 21) 45
Chương 9: Em bé với những cái bánh (Ga 6, 9) 49
Chương 10: Mặt anh sa sầm (Mc 10, 21-22) 54
Chương 11: Trong máng cỏ (Lc 2, 6-16) 59
Chương 12: Đức Giêsu viết trên đất (Ga 8,6) 65
Chương 13: Giuđa dẫn chúng đến bắt Chúa Kitô (Ga 18, 6) 76
Chương 14: Maria và Mácta (Lc 10, 39) 81
Chương 15: Đức Maria dưới chân thập giá (Ga 19, 25-37) 86
Chương 16: Dâng lễ vật cho Vua dân Do Thái (Mt 2, 10-11) 91
Chương 17: Sự vâng phục của thánh Giuse (Mt 2, 10-11) 96
Chương 18: Chín người cùi còn lại (Lc 10, 39) 103
Chương 19: Chúa chịu phép rửa (Mt 3, 16-17) 108
Chương 20: Người Samaria nhân hậu (Lc 10, 36-37) 113
Chương 21: Cái chạm vào chữa lành bà nhạc Phêrô (Mc 1, 29-31) 119
Chương 22: Người bại tay (Lc 6, 10) 122
Chương 23: Sự thinh lặng của người tìm kiếm (Lc 15, 4-6.8.20) 125
Chương 24: Người bại liệt 38 năm (Ga 5, 5-6) 134
Chương 25: Hai đồng xu bà goá (Mc 12, 42) 139
Chương 26: Người phụ nữ mang bình thuốc thơm (Lc 7, 36-37) 144
Chăm chú lắng nghe lời Chúa  149
Mục lục 154