Các tác phẩm của tác giả Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy, MSV