Catholicisme
Phụ đề: Les aspects sociaux du dogme
Tác giả: Henri de Lubac, SJ
Ký hiệu tác giả: LU-H
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011506
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 21
Số trang: 413
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011929
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 21
Số trang: 413
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011979
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1947
Khổ sách: 21
Số trang: 413
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích