Đời sống tâm linh. Cầu nguyện Kitô giáo: Lịch sử và Thần học
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T7
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001387
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 338
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010054
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 338
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 5
Nhập đề 9
Chương Một: THỜI CỰU ƯỚC 17
Mục 1: Các chứng nhân 17
I. Từ các tổ phụ đến thời quân chủ 18
II. Thời các ngôn sứ 27
III. Sau thời lưu đày 34
Mục 2: Bộ thánh vịnh 39
I. Thể văn căn bản: chúc tụng và khẩn cầu 41
II. Những hoàn cảnh cầu nguyện 43
Chương Hai: ĐỨC GIÊ SU VỚI VIỆC CẦU NGUYỆN 59
Mục 1: Kinh nghiệm cầu nguyện của Đức Giê su 59
I. Đời sống kinh nghiệm dân tộc Do thái 60
II. Những lần Đức Giê su cầu nguyện 62
III. Những lời nguyện của Đức Giê su 66
Mục 2: Giáo huấn của Đức Giê su về cầu nguyện 71
I. Thiên Chúa là Cha nhân lành 72
II. Cầu nguyện với Cha 75
III. Kinh Lạy Cha 78
IV. Cầu nguyện và sống đạo 80
Chương Ba: HỘI THÁNH TIÊN KHỞI 83
Mục 1: Kinh nghiệm cầu nguyện 84
I. Khung cảnh cầu nguyện 86
II. Những mẫu kinh nguyện 89
Mục 2: Giáo huấn về cầu nguyện 94
I. Những tiền đề 94
II. Vài hệ luận 98
III. Những tác phẩm còn lại của Tân Ước 101
Chương Bốn: CẦU NGUYỆN QUA LỊCH SỬ GIÁO HỘI 105
Mục 1: Thời các giáo phụ 106
I. Đời sống cầu nguyện trong Giáo hội 107
II. Cầu nguyện trong chương trình huấn giáo 116
III. Cầu nguyện trong đời tu 121
Mục 2: Thời Trung đại 125
I. Đời sống cầu nguyện 126
II. Thần học về cầu nguyện 132
Mục 3: Thời cận đại 136
I. Những phương pháp suy gẫm 139
II. Suy niệm và chiêm ngắm 142
Mục 4: Công đồng Vaticano II 146
I. Công đồng Vaticano II và công cuộc cải tổ phụng vụ 146
II. Những văn kiện hậu công đồng 148
III. Sách Giáo lý Hội thánh công giáo 152
IV. Bước sang thiên niên kỷ mới 155
Chương Năm: NHỮNG KINH NGUYỆN CƠ BẢN 159
Mục 1: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần 160
I. Dấu Thánh giá 160
II. Cầu cùng Thiên Chúa Ba Ngôi 162
III. Amen 171
Mục 2: Lạy Cha chúng con ở trên trởi 174
I. Lịch sử 174
II. Nội dung 176
III. Ý nghĩa 191
Chương Sáu: KINH NGUYỆN PHỤNG VỤ 195
Mục 1: Kinh nguyện Thánh Thể 195
I. Thánh lễ là một buổi cầu nguyện 198
II. Kinh nguyện Tạ ơn 206
III. Kết luận: Thánh lễ và thần học về cầu nguyện 220
Mục 2: Phụng vụ Giờ kinh 225
I. Lịch sử 227
II. Ý nghĩa thần học 233
III. Cấu trúc của các Giờ kinh Phụng vụ 239
Chương Bảy: TÂM NGUYỆN 253
Mục 1: Từ đọc Lời Chúa đến chiêm niệm 254
I. Cầu nguyện bằng Lời Chúa: nguyên tắc nền tảng 255
II. Việc thực hành Lection divina nơi các đan sĩ 259
III. Áp dụng 266
Mục 2: Cầu nguyện với con tim và thân thể 270
I. Những hình thức tâm nguyện 270
II. Cầu nguyện với thân thể 271
Chương Tám: KÍNH MỪNG MARIA 277
Mục 1: Lịch sử các kinh nguyện kính Đức Maria 278
I. Việc phát triển lòng tôn kính Đức Maria 278
II. Những kinh nghiệm kính Đức Mẹ 283
Mục 2: Kinh Mân côi 289
I. Lịch sử 289
II. Ý nghĩa và giá trị 292
KẾT LUẬN 301
Phụ lục I: Bài Đọc Sách Thánh trong Thánh Lễ 307
Phụ lục II: Một Phương thức đọc Kinh Mân Côi 315
Tài liệu tham khảo 337