Đời sống tâm linh. Thần học về đời sống tâm linh Kitô giáo
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000263
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 384
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002338
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 394
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009512
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 394
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013492
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 394
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC 3
CHỮ VIẾT TẮT 9
NHẬP ĐỀ: ĐỜI SỐNG TÂM LINH LÀ GÌ? 11
I. Vie spirituelle 13
II. Những từ ngữ khác 14
PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY 17
I. Những quan điểm khác biệt về đời sống tâm linh 17
II. Những phương pháp trình bày đời sống tâm linh 20
PHẦN I: BẢN CHẤT ĐỜI SỐNG TÂM LINH KITÔ GIÁO 25
CHƯƠNG MỘT: THIÊN CHÚA CHA 31
I. Thiên Chúa tạo dựng 31
II. Thiên Chúa quan phòng 36
CHƯƠNG HAI: ĐỨC GIÊSU KITÔ 43
I. Thân thế và sự nghiệp của Đức Ki tô 44
II. Những hình thức sống tương quan với Đức Ki tô 51
CHƯƠNG BA: THÁNH LINH 57
I. Niềm tin Ki tô giáo về Thánh Linh 59
II. Thánh Linh và đời sống tâm linh Ki tô giáo 62
CHƯƠNG BỐN: HỘI THÁNH 67
I. Đạo lý về Hội thánh 67
II. Hội thánh và đời sống tâm linh của các Ki tô hữu 72
Phụ thêm: Linh hướng 77
CHƯƠNG NĂM: CON NGƯỜI 81
I. Con người hướng thượng 82
II. Con người hướng nội (chiều kích tâm- sinh - lý) 86
III. Con người hướng ngoại (chiều kích xã hội) 94
IV. Con người trong thế giới 96
PHẦN II: HÀNH TRÌNH NÊN THÁNH 103
CHƯƠNG SÁU: MỤC TIÊU VÀ NHỮNG ĐỘNG LỰC CỦA HÀNH TRÌNH TÂM LINH 107
Mục 1. Mục tiêu hành trình tâm linh 107
I. Trọn lành 109
II. Thánh thiện 110
III. Kết hiệp với Thiên Chúa 112
IV. Thăng tiến nhân bản 118
Mục 2. Những động cơ của hành trình tâm linh 123
CHƯƠNG BẢY: CẦU NGUYỆN 131
Mục 1. Cầu nguyện là gì? 132
I. Khái niệm 133
II. Mục tiêu 137
III. Đối tượng cầu xin 142
IV. Khung cảnh cầu nguyện 145
V. Tâm tình 149
Mục 2. Khẩu nguyện và Tâm nguyện 153
I. Khẩu nguyện 154
II. Tâm nguyện 158
III. Hướng dẫn suy niệm 171
Mục 3. Trường cầu nguyện 176
I. Lời Chúa và việc cầu nguyện 177
II. Bí tích Thánh Thể 184
CHƯƠNG TÁM: THỰC HÀNH NHÂN ĐỨC 191
Mục 1. Khái niệm về nhân đức 192
I. Nhân đức là gì? 192
II. Phân loại 196
III. Thực hành nhân đức 198
Mục 2. Đức tin 203
I. Tin là gì? 204
II. Nhân đức Tin 207
III. Đức tin trong cuộc sống 208
Mục 3. Đức cậy 211
I. Cậy và hy vọng 213
II. Nhân đức cậy 215
III. Đức Cậy (Hy vọng) trong cuộc sống 219
Mục 4. Đức mến 219
I. Tình yêu 221
II. Nhân đức Yêu mến 224
III. Đức mến trong cuộc sống 229
Mục 5. Đức Khôn ngoan 236
I. Từ ngữ 237
II. Kinh thánh 238
III. Thánh Tôma 239
Mục 6. Đức Công bằng 243
I. Công bằng, công lý, công chính 243
II. Đức công bằng 247
Mục 7. Đức Mạnh bạo 252
I. Kinh thánh: sức mạnh nào? 252
II. Nhân đức hùng mạnh 254
III. Ơn mạnh bạo 258
Mục 8. Đức Tiết độ 258
I. Ý nghĩa 259
II. Thành phần 260
III. Họ hàng của đức Tiết độ 261
CHƯƠNG CHÍN: HÀNH TRÌNH TÂM LINH NHỮNG CHƯỚNG NGẠI 267
Mục 1. Tội lỗi 269
I. Khái niệm 269
II. Tội trọng và tội nhẹ 270
III. Thống hối đền tội 271
IV. Bảy mối tội đầu 273
Mục 2. Cám dỗ 277
I. Ma quỷ 278
II. Chước cám dỗ 280
III. Phân định thần khí 282
Mục 3. Khổ chế 285
I. Ý nghĩa 286
II. Thực hành khổ chế 289
CHƯƠNG MƯỜI: HÀNH TRÌNH TÂM LINH: NHỮNG GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN 301
Mục 1. Quan niệm cổ điển 301
I. Những hình ảnh của sự tiến triển đời sống tâm linh trải qua lịch sử 302
II. Tiến triển về thanh luyện 307
III. Tiến triển về nhân đức 309
IV. Tiến triển về cầu nguyện 313
Mục 2: Quan điểm hiện đại 317 
I. Phê bình những mô hình cổ điển 328
II. Đề nghị mô hình mới 334
III. Nhận xét 337
PHẦN III: NHỮNG NẺO ĐƯỜNG KHÁC NHAU CỦA ĐỜI SỐNG TÂM LINH KITÔ GIÁO 343
CHƯƠNG  MƯỜI MỘT: NỀN TẢNG CỦA SỰ ĐA DẠNG 347
Mục 1: Khía cạnh tâm lý 348
I. Tính tình 348
II. Phái tính 349
III. Tuổi tác 350
Mục 2: Khía cạnh xã hội 352
I. Ảnh hưởng của môi trường xã hội đối với đời sống tâm linh 353
II. Đời sống tâm linh và môi trường xã hội 356
Mục 3: Khía cạnh thần học 357
I. Sự đa dạng của ân sủng 357
II. Sự đa dạng của linh đạo Kitô giáo 359
III. Sự đa dạng của ơn gọi 360
CHƯƠNG MƯỜI HAI: NHỮNG LINH ĐẠO DỰA THEO HÀNG NGŨ 363
Mục 1: Linh sử linh đạo linh đạo 364
I. Thời Giáo phụ 364
II. Trung đại 365
III. Cận kim 367
IV. Hiện đại 368
Mục 2: Linh đạo giáo dân 377
I. Đường nên thánh của giáo dân 379
II. Những con đường nên thánh 374
Mục 3: Linh đạo giáo dân 377
I. Đường nên thánh của giáo dân 379
II. Những hình thức đa dạng 380
KẾT LUẬN 383
THƯ TỊCH 389
MỤC LỤC PHÂN TÍCH 391