La Gnose et les origines chrétiennes
Tác giả: Robert M. Grant
Ký hiệu tác giả: GR-R
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004313
Nhà xuất bản: Seuil
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 21
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích