Đời sống tâm linh. Bí tích Tình yêu
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T9
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006785
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 340
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010052
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 340
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 5
Nhập đề 11
I. Những hướng đi mới trong thần học bí tích Thánh Thể  12
II. Thần học về bí tích Thánh Thể trải qua các thời đại 17
A. Thời các giáo phụ 18
B. Thời trung đại 21
C. Thời cận đại 26
III. Những văn kiện của Huấn quyền từ công đồng Vaticanô II 30
A. Công đồng Vaticanô II 31
B. Thời Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI 33
C. Thời đức giáo hoàng Gio-an Phao-lô II 35
D. Thượng Hội đồng giám mục khoá XI 39
IV. Tông huấn Sacramentum caritatis 40
A. Phần thứ nhất: Tuyên xưng mầu nhiệm 41
B. Phần thứ hai: cử hành mầu nhiệm (số 34-69) 43
C. Phần thứ ba: Sống mầu nhiệm 45
Kết luận (số 94-97) 47
V. Danh xưng và từ ngữ 49
A. Những từ ngữ dựa theo Kinh thánh 50
B. Những từ ngữ của truyền thống 52
PHẦN THỨ NHẤT  
TUYÊN XƯNG MẦU NHIỆM  
CHƯƠNG I: THÁNH THỂ VÀ CHÚA BA NGÔI 61
Mục I. Thánh Thể và mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi 62
I. Thánh Thể chúc tụng công trình Chúa Ba ngôi 62
II. Tình yêu, động lực của lịch sử cứu độ  64
III. Hiệp thông, mục tiêu của bí tích Thánh Thể 66
Mục II. Thánh Thể và mầu nhiệm Chúa Ki-tô 67
Đoạn I. Mầu nhiệm Đức Ki-tô 68
I. Thánh Thể và thân thể Đức Ki-tô 69
II. Hình bóng và thực tại 71
Đoạn II. Những bữa tiệc của Chúa Giê-su 76
I. Những bữa tiệc trong sứ vụ của Đức Giê-su 77
II. Những bữa tiệc của Chúa Giê-su sau khi sống lại 81
Đoạn III. Bữa Tiệc Ly 82
I. Văn bản 83
II. Khung cảnh thiết lập bí tích Thánh Thể 87
III. Những yếu tố của bữa tiệc 93
Đoạn IV. Thánh Thể trong Hội thánh tiên khởi 104
I. Lưu truyền thánh Lu-ca 105
II. Những bản văn của thánh Phao-lô 108
III. Tin mừng thánh Gio-an 111
Mục III. Thánh Linh với Thánh Thể 123
I. Dẫn nhập 124
A. Từ ngữ tiếng Việt 124
B. Lịch sử thần học 125
II. Thần học 131
A. Thánh Linh trong phụng vụ nói chung 131
B. Thánh Linh trong bí tích Thánh Thể 135
Mục IV. Mầu nhiệm đức tin 139
Đoạn I. Thánh lễ là một hy tế 142
I. Lịch sử 145
II. Đạo lý Hội thánh 150
III. Giải thích thần học 153
Đoạn II. Chúa Giê-su hiện diện trong bí tích Thánh Thể 166
I. Lịch sử 167
II. Đạo lý Hội thánh 175
III. Giải thích thần học 178
Đoạn III. Thánh lễ là một bữa tiệc 189
I. Lịch sử 191
II. Đạo lý Hội thánh 192
III. Giải thích thần học 197
CHƯƠNG II: THÁNH THỂ VÀ HỘI THÁNH 205
Mục I. Mầu nhiệm Thánh Thể và mầu nhiệm Hội thánh  213
I. Hội thánh là gì? 214
II. Thánh Thể kiến thiết Hội thánh 222
A. Hội thánh được sinh ra từ Thánh Thể 223
B. Thánh Thể biểu lộ Hội thánh 226
III. Hội thánh sống bằng Thánh Thể 226
A. Các đặc tính của Hội thánh 228
B. Mầu nhiệm - hiệp thông - sứ vụ 230
Mục II. Thánh Thể và các bí tích 235
Dẫn nhập. Bí tích Hội thánh 236
I. Ý nghĩa của “bí tích” trải qua lịch sử 236
A. Sự tiến triển của khái niệm sacramentum 237
B. Hội thánh và các bí tích  239
c. Công đồng Vaticanô II và bí tích Hội thánh 240
II. Hội thánh là bí tích cứu độ 242
A. Khái niệm về bí tích 242
B. Hội thánh là bí tích cứu độ phổ quát 243
III.  Từ bí tích Hội thánh đến bảy bí tích của Hội thánh  245
A. Định nghĩa bí tích 245
B. Tại sao có bảy bí tích? 247
C. Thánh Thể với các bí tích 249
Đoạn I. Thánh Thể và các bí tích khai tâm 252
I. Các bí tích khai là gì? 252
II. Tiến trình các bí bích khai tâm 254
III. Thánh Thể và các bí lích khai tâm 256
Đoạn II. Thánh Thể và bí tích thống hối 259
I. Thánh Thể là bí tích giao hoà 262
II. Những yếu tố thống hối trong nghi thức thánh lễ 265
Đoạn III. Thánh Thể và bí tích Xức dầu bệnh nhân 271
I. Ý nghĩa của bí tích Xức dầu bệnh nhân 272
II. Bí tích Thánh Thể dành cho bệnh nhân 274
III. Của ăn đàng 275
Đoạn IV. Thánh Thể và bí tích Truyền chức thánh 278
I. Chức tư tế phổ quát và chức tư tế thừa tác 281
II. Thần học về chức linh mục 284
III. Linh mục và Thánh Thể 288
Đoạn V. Thánh Thể và bí tích Hôn nhân 290
I. Bí tích Hôn nhân diễn tả giao ước tình yêu giữa Đức Ki-tô và Hội thánh 296
II. Bí tích Hôn nhân xây dựng Hội thánh 304
Mục III. Thánh Thể và cánh chung 313
I. Ý nghĩa của thuật ngữ “cánh chung” 314
A. Từ ngữ 314
B. Những chiều kích cánh chung 315
II. Chiều kích cánh chung của bí tích Thánh Thể 319
A.Tân Ước 319
B. Các văn kiện Hội thánh 321
C. Tổng hợp 324
Mục IV. Thánh Thể và Mẹ Maria 327
I. Mầu nhiệm đức tin 329
1/ Lúc truyền tin 330
2/ Lúc thăm viếng bà Ê-li-sa-bét và lúc Giáng sinh 330
3/ Tiệc cưới Ca-na (Ga 2,1-11) 331
II. Thánh Thể là hy tế 332
III. Lời kinh tạ ơn 333
Kết luận 337
Thư tịch tổng quát 339