Đời sống tâm linh. Chiều kích huyền bí trong Kitô giáo
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000264
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 368
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010057
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 368
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 3
Nhập đề 9
I. Từ ngữ: huyền bí là gì? 10
II. Huyền bí và tôn giáo 15
III. Phương pháp nghiên cứu 17
PHẦN I. CHIỀU KÍCH HUYỀN BÍ TRONG LỊCH SỬ CÁC TÔN GIÁO 23
CHƯƠNG I: HUYỀN BÍ NGOÀI TÔN GIÁO 25
I. Hiện tượng huyền bí và cảm nghiệm huyền bí 26
II. Huyền bí và ảo giác 29
Kết luận 32
CHƯƠNG II: HUYỀN BÍ ẤN GIÁO 35
Mục I: Lịch sử 36
Mục II: Huyền bí hòa đồng với Tuyệt đối 41
I. Kinh Upanishad 41
II. Những nhà chú giải 49
Mục III. Huyền bí Yoga 54
I. Lý thuyết 55
II. Thực hành 56
Mục IV: Huyền bí Bhakti 61
I. Bhakti 62
II. Bhakta 63
III. Thiên Chúa tình nhân 63
Kết luận 67
CHƯƠNG III: HUYỀN BÍ PHẬT GIÁO 71
Mục I. Lịch sử 74
I. Huyền đạo 74
II. Những tông phái 77
Mục II. Huyền bí Tâm không 80
I. Thiền: khái niệm 81
II. Lịch sử thiền tông 83
III. Những giá trị 85
Mục III. Huyền bí Mật tông 86
I. Khái niệm về Tantra 87
II. Mật tông trong Phật giáo 88
III. Kinh điển 89
IV. Đạo lý 89
V. Thực hành 90
VI. Nhận xét 91
Mục IV. Huyền bí Niệm Phật 92
I. Kinh điển 92
II. Giáo lý 93
III. Huyền bí của lòng từ bi 96
Kết luận 102
I. Huyền đạo 103
II. Đạo 105
III. Lý tưởng hành trình huyền bí 106
CHƯƠNG IV: HUYỀN BÍ ĐẠO GIÁO 109
I. Bản chất của Đạo 112
II. Đường dẫn đến Đạo 116
III. Từ Đạo học đến Đạo giáo 122
Kết luận 124
CHƯƠNG V: HUYỀN BÍ ĐẠO DO THÁI 127
Mục I: Thời Cựu ước 130
I. Cảm nghiệm của các ngôn sứ 131
II. Khát vọng chiêm ngưỡng Chúa 134
III. Những chủ đề khác 136
Mục II: Thời Công nguyên 139
I. Khuynh hướng mật giáo 141
II. Khuynh hướng sùng đạo 145
Kết luận 150
CHƯƠNG VI: HUYỀN BÍ KITÔ GIÁO 153
Nhập đề 153
I. Từ ngữ 154
II. Thực chất 155
III. Phân loại 156
IV. Phương pháp trình bày 159
Mục I. Tân ước 160
I. Thánh Phao lô 161
II. Thánh Gioan 168
Mục II. Thời Giáo phụ 173
I. Những giáo phụ bên Đông 179
II. Những giáo phụ bên Tây 191
Mục III. Thời Trung đại 196
I. Huyền bí tâm tình và kết hiệp 197
II. Huyền bí hữu thể 202
III. Huyền bí vô tri 208
Mục IV. Thời cận đại 209
I. Những trào lưu huyền bí 209
II. Những trào lưu phản huyền bí 215
Mục V. Thời hiện đại 219
I. Ơn gọi kết hiệp huyền bí 220
II. Huyền bí Ki tô giáo và các tôn giáo 223
Kết luận 224
CHƯƠNG VII: HUYỀN BÍ HỒI GIÁO 235
Mục I. Lịch sử các khuynh hướng huyền bí của Hồi giáo 236
I. Lịch sử Hồi giáo 237
II. Đức tin và huyền bí 241
Mục II. Phong trào Sufi 244
I. Những giai đoạn phát triển 244
II. Các huynh đoàn 253
Mục III. Tiến trình huyền bí 255
I. Những nhân đức căn bản 255
II. Những cấp bậc 256
Kết luận 259
PHẦN II: ĐỐI CHIẾU VÀ ĐỐI THOẠI 263
CHƯƠNG VIII: ĐỐI CHIẾU QUAN ĐIỂM HUYỀN BÍ 265
I. Đối chiếu hiện tượng 266
II. Dưới khía cạnh thần học 270
Kết luận 277
CHƯƠNG IX: HÀNH TRÌNH HUYỀN BÍ 279
I. Ba chặng của hành trình tâm linh 280
II. Yoga và Zen 283
Kết luận 303
CHƯƠNG X: CHIÊM NIỆM 307
I. Những cấp bậc chiêm niệm 307
II. Hesychasmus 314
III. Thinh lặng và cầu nguyện 326
CHƯƠNG XI: CẢM NGHIỆM HUYỀN BÍ 335
I. Đích điểm của hành trình huyền bí 335
II. Những cách thức diễn tả cảm nghiệm huyền bí 338
III. Vài đặc trưng của cảm nghiệm huyền bí 350
Kết luận 355
I. Đối thoại huyền bí: lịch sử và ý nghĩa 355
II. Ơn gọi huyền bí 361
III. Tổng kết 363
Thư tịch 367