Những vấn đề lớn của Kitô hữu trong thế giới hôm nay
Phụ đề: Kiến thức căn bản
Tác giả: R. Veritas
Ký hiệu tác giả: VER
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015885
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 364
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần I. Tự do 9
1. Thế nào là tự do 11
2. Cái nhìn của mạc khải về tự do 17
3. Sử dụng tự do cách đúng đắn 23
4. Tôn trọng tự do của người khác 27
5. Giới hạn của tự do con người 32
6. Tự do tôn giáo 36
Phần II. Sự thật 41
1. Sự thật theo mặc khải Kinh Thánh 43
2. Sống theo sự thật 48
3. Chức năng của các phương tiện truyền thông 53
4. Vai trò và ảnh hưởng của truyền hình 57
5. Cha mẹ đối với vấn đề truyền hình 62
6. Tôn trọng sự thật 68
7. Tuyên xưng và biểu lộ đức tin 74
8. Truyền bá đức tin của 77
9. Người Kitô hữu và việc truyền giáo 82
Phần III. Danh dự 87
1. Tôn trọng danh dự của bản thân 89
2. Tôn trọng danh dự của người khác 95
Phần IV. Văn hóa và giáo dục 101
1. Ý nghĩa của văn hóa và giáo dục 103
2. Nền văn hóa hiện đại 108
3. Nghệ thuật văn hóa và Giáo hội 113
4. Trách nhiệm về văn hóa và giáo dục 118
Phần V. Thân xác và sự sống 123
1. Mạc khải liên quan đến sự sống con người 125
2. Chân lý về con người 131
3. Thân xác là để phục vụ Chúa 136
4. Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 140
5. Phương thế bảo vệ sức khỏe 145
6. Bảo vệ môi trường sống 151
7. Nạn nghiện ngập ma túy 156
8. Tự tử trực tiếp 160
9. Tự tử gián tiếp 164
10. Tự vệ chính đáng 169
11. Án tử hình 173
12. Làm cho chết êm ru 177
13. Duy trì sự sống một cách nhân đạo 183
14. Buôn bán cơ phận con người 185
15. Hành động phá thai 190
16. Thụ thai nhân tạo 195
Phần VI. Lao động 201
1. Lao động theo mặc khải Kinh Thánh 203
2. Giáo huấn của Giáo hội về lao động 208
3. Nghĩa vụ phải lao động 214
4. Quyền được làm việc 219
5. Vấn đề lương bổng 224
6. Nhân bản hóa lao động 230
7. Người tàn tật và lao động 235
8. Vấn đề trẻ em bị bó buộc lao động 241
9. Phụ nữ và lao động 247
10. Phẩm giá của nông nghiệp 253
11. Lao động và thời giờ rảnh rỗi 259
12. Thực trạng thế giới ngày nay 265
13. Quyền tổ chức và nghĩa vụ của công đoàn 270
14. Quyền đình công của công đoàn 276
Phần VII. Quyền tư hữu 283
1. Mục đích của của cải vật chất 285
2. Khái niệm về quyền tư hữu 291
3. Nền tảng của quyền tư hữu 295
4. Tương quan giữa quyền tư hữu với xã hội 300
5. Người Kitô hữu và quyền tư hữu 306
6. Việc bố thí 311
7. Những hành động vi phạm quyền tư hữu 316
8. Những hình thức vi phạm quyền sở hữu thông thường nhất 322
Phần VIII. Sinh hoạt chính trị 331
1. Chính trị theo mặc khải Kitô giáo 333
2. Giáo hội và chính trị 336
3. Đời sống đức tin và chính trị 341
4. Kitô hữu và hoạt động chính trị 345
5. Chính trị và đạo đức 351