Biện giải Công giáo theo Thánh Kinh
Tác giả: Robert J. Schihl, Paul D. Flanagan
Ký hiệu tác giả: SC-R
Dịch giả: Viết Cao
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007455
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 20
Số trang: 382
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007456
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 20
Số trang: 382
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007676
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 20
Số trang: 382
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. NHỮNG NGUYÊN TẮC NỀN TẢNG  
Biện giải mà không biện minh  7
Một bức tranh không đầy đủ  9
Anh chị em Công giáo thân mến!  10
2. CÔNG GIÁO VÀ KITÔ GIÁO: ĐỨC TIN VÀ ƠN CỨU ĐỘ  
Việc rao truyền giáo lý chắc chắn  17
Bản tuyên xưng Đức tin các Tông đồ  21
Bản tuyên xưng Đức tin hậu Tông đồ 24
Ơn cứu độ: Một hình ảnh của Thánh Kinh  28
Ơn cứu độ: “Được cứu độ”  30
Sự hiểu biết về ơn cứu độ  33
Đức tin và hành động  35
Tiến trình khai tâm Kitô giáo  41
Giáo hội: Một hình ảnh Thánh Kinh – một biện giải qua Tân ước  45
Các đặc tính của Hội thánh  60
Các danh hiệu trong các Giáo hội Kitô giáo  62
Sơ đồ phả hệ của các cộng đoàn Đức tin Kitô giáo  62
Những cách thức lưu truyền giáo lý chính thức  78
3. MẶC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA “BẰNG CHỮ VIẾT” (2 TX 2, 15): THÁNH KINH  
Mặc khải của Thiên Chúa  80
Thánh Kinh: Mặc khải được viết ra  82
Thánh Kinh Do Thái: Các sách Cựu Ước  84
Bối cảnh lịch sử và địa lý của sự phát triển hai quy điển  
Cựu Ước  86
Niên biểu thời các Tông đồ và sự phát triển của quy điển  
Tân ước  95
Quy điển của Thánh Kinh  98
Những sách và đoạn sách còn đang tranh cãi  103
Sự linh hứng của Thánh Kinh  104
Khoa chú giải: hiểu biết mặc khải  107
Những tuyên bố chính yếu của Giáo hội về Thánh Kinh  115
4. MẶC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA “BẰNG LỜI NÓI” (2 TX 2, 15): LƯU TRUYỀN  
Thánh truyền: Lưu truyền mặc khải của Thiên Chúa  122
Cách thức của Thánh Kinh trong việc lưu truyền chân lý và phản bác sai lầm: Cv 15, Công Đồng Giêrusalem  127
Mô hình Cv 15: Công Đồng Chung của Giáo hội  133
Các Tông phụ (Apostolic Fathers) trong Giáo hội  144
Các Hậu Tông Phụ của Giáo hội  147
Các Tiến sĩ Hội thánh  154
Lưu truyền mặc khải của Thiên Chúa: Công Đồng Vaticano II  163
5. GIỮ GÌN CHÂN LÝ VÀ HUẤN QUYỀN 1 166
Thánh Phê-rô: Một hình ảnh Thánh Kinh  167
Mt 16,8: Vai trò lãnh đạo của Phêrô  174
Đặc sủng gìn giữ chân lý: bất khả ngộ  181
Giám mục Rôma  184
Các Giám mục Rôma: Giáo hoàng – Pope  189
Ơn bất khả ngộ: Huấn quyền  201
6. CÁC BÍ TÍCH: ĐỜI SỐNG KI-TÔ GIÁO  
Các Bí tích: Đời sống Kitô giáo  206
Bí tích Thánh Tẩy: khởi đầu và tái sinh 212
Bí tích Giao Hòa  223
Bí tích Thêm Sức  244
Bí tích Thánh Thể: Bữa tiệc ly của Chúa  251
Bí tích chữa lành/ Xức dầu bệnh nhân  262
Bí tích Hôn Phối  263
Bí tích Truyền Chức Thánh  269
7.CÁC THÁNH THÔNG CÔNG   
Hình ảnh các Thánh trong Thánh Kinh  276
Vai trò của các Thánh  281
Việc cầu thay nguyện giúp của các Thánh  282
Việc tuyên phong hiển Thánh  285
Chân dung của các Thánh và Thánh tích  296
Cầu nguyện với các Thánh/ Cầu nguyện cho người đã qua đời  297
8.THÁNH MARIA – MẸ CHÚA GIÊSU  
Đức Maria  301
Hình ảnh Đức Maria trong Thánh Kinh  304
Đức Maria Đồng Trinh và Trọn Đời Đồng Trinh  310
Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội  316
Đức Maria Hồn Xác Lên Trời  320
Việc sùng mộ cá nhân dành cho Đức Maria: Tràng hạt Mân Côi  323
Những lần hiện ra của Đức Maria  328
9.CÁNH CHUNG HỌC: NHỮNG ĐIỀU CUỐI CÙNG  
Chết  332
Thiên đàng  339
Hỏa ngục  345
Luyện ngục  351
Lâm bô  357
Cuộc giáng lâm: Chúa Kitô đến lần thứ hai  358
Phục sinh kẻ chết  363
PHỤ CHƯƠNG: MỘT TƯƠNG QUAN CÁ NHÂN VỚI CHÚA KITÔ  372