Đời sống tâm linh. Mang Tin mừng vào các thực tại trần thế
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T13
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008301
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 466
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008302
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 466
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 5
Dẫn nhập  11
I. Vài khái niệm tổng quát: Giáo huấn xã hội là gì? 16
II. Sự thành hình GHXH 21
III. Giá trị của GHXH 37
IV. Phương pháp xây dựng GHXH 42
V. Những đề tài GHXH 44
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ GIÁO HUẤN XÃ HỘI  
Nhập đề 49
Chương 1: Kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại 53
Chương 2: Sứ mạng của Hội thánh và Giáo huấn xã hội 61
Chương 3: Con người và nhân quyền 77
Mục 1: Lịch sử vấn đề phẩm giá con người 79
Mục 2: Phẩm giá con người nhìn dưới ánh sáng mạc khải 82
Mục 3: Phẩm giá con người theo khoa học nhân văn 91
Mục 4: Nhân quyền 101
Chương 4: Những nguyên tắc của Giáo huấn xã hội 125
Mục 1: Khái niệm về các “nguyên tắc” và “giá trị” 127
Mục 2: Nguyên tắc công thiện 134
Mục 3: Những nguyên tắc về tổ chức xã hội: liên đới và bổ trợ 143
Mục 4: Những nguyên tắc về con người đối với xã hội: nguyên tắc tham gia vào đời sống xã hội và chia sẻ tài sản 147
Mục 5: Những giá trị luân lý trong việc tổ chức xã hội: chân lý, tự do, công bình, bác ái 157
PHẦN II: CHUYÊN BIỆT  
Chương 5: Gia đình là tế bào của xã hội 163
Mục 1: Lịch sử thần học Kitô giáo về hôn nhân và gia đình 165
Mục 2: Giáo huấn xã hội về Hôn nhân và Gia đình 181
Mục 3: Gia đình theo sach Tóm lược Giáo huấn xã hội 187
Chương 6: Lao động 203
Mục 1: Dẫn nhập 203
Mục 2: Lao động theo sách Tóm lược Giáo huấn xã hội 220
Chương 7: Kinh tế 239
Chương 8: Cộng đồng chính trị 287
Chương 9: Cộng đồng quốc tế 341
Chương 10: Bảo vệ môi trường 367
Chương 11: Bảo vệ hòa bình 401
PHẦN III: MỤC VỤ  
Chương 12: Mục vụ xã hội 431
Kết luận: Để xây dựng một nền văn minh tình thương 449
Phụ lục: Giáo huấn xã hội trong sách Giáo lý Hội thánh Công giáo 463
Vài địa chỉ internet hữu ích 464