Đời sống tâm linh. Thánh Linh trong đời sống Kitô hữu
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T15
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009816
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 330
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009909
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 330
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập Đề: THÁNH LINH TRONG ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU  9
I. Kẻ lạ mặt 9
II. Danh xưng 13
III. Nội dung 19
PHẦN I. LỊCH SỬ 23
Chương 1: Kinh Thánh 25
Mục 1. Cựu ước 26
I. Ý nghĩa danh từ Ruah 26
II. Sự biểu hiện của “Ruah Yahweh 28
Mục 2. Tân ước 32
I. Tin mừng Nhất lãm 33
II. Thánh Phaolô 38
III. Thánh Gioan 46
Chương 2: Truyền thống Giáo hội 54
Mục 1. Thời các giáo phụ 55
I. Ba thế kỷ đầu tiên 56
II. Công đồng Constantinopolis I (381) 66
III. Sau công đồng Constantinopolis 73
Mục 2. Thời Trung cổ 75
I. Sự chia rẽ giữa hai Giáo hội Đông và Tây 76
II. Thời đại của Thánh Linh: Joachim Fiore 77
III. Thần học kinh viện về Thánh Linh 79
Mục 3. Thời Cận đại và Hiện đại 83
I. Phong trào Cải cách 83
II. Văn hóa Cận đại và Hiện đại 85
III. Giáo hội Công giáo 87
Mục 4. Công đồng Vaticanô II 88
I. Những văn kiện của Công đồng 88
II. Những hướng đi sau Công đồng 90
III. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo 92
PHẦN II. HỆ THỐNG 95
Chương 3: Căn tính và hoạt động của Thánh Linh 97
Mục 1. Danh xưng và biểu tượng 97
I. Danh xưng 97
II. Những biểu tượng 100
Mục 2. Thánh Linh trong mầu nhiệm Thiên Chúa 105
I. Nguồn gốc của Thánh Linh 105
II. Sự phái cử 113
Mục 3. Thánh Linh trong lịch sử cứu độ 117
I. Thời hứa hẹn 117
II. Thời viên mãn 119
III. Thời chót của Hội thánh 127
Chương 4: Thánh Linh linh hoạt Hội thánh với các Charisma 137
Mục 1: Tân ước 139 
I. Ý nghĩa từ ngữ 139
II. Danh mục các Charisma 140
III. Ý nghĩa của các charisma trong Hội thánh 143
Mục 2: Thần học charisma trong lịch sử Hội thánh 150
I. Thời các Giáo phụ 151
II. Thời Trung cổ 152
III. Thời Cận đại 153
IV. Công đồng Vaticanô II 154
Mục 3: Charisma trong thần học hiện đại 157
I. Những vấn đề 157
II. Những văn kiện của Huấn quyền 158
III. Suy tư 159
Chương 5: Thánh Linh trong đời sống Kitô hữu 164
Dần nhập: Bảy ân huệ Thánh Linh 166
Mục 1: Ơn kính sợ Chúa 184
I. Từ ngữ 184
II. Bản chất 186
III. Chân phúc tương ứng: nghèo khó trong tinh thần  194 
IV. Thực hành  
Mục 2: Ơn hùng mạnh 198
I. Từ ngữ 198
II. Bản chất 201
III. Chân phúc tương ứng: đói khát sự công chính...  208 
IV. Thực hành 210
Mục 3: Ơn sùng hiếu 212
I. Từ ngữ 212
II. Bản chất 214
III. Chân phúc tương ứng: hiền hậu 222
III. Thực hành 223
Mục 4: Ơn chỉ giáo 226
I. Từ ngữ 227
II. Bản chất 227
III. Chân phúc tương ứng: thương xót 233
IV. Thực hành 235
Mục 5: Ơn minh luận 237
I. Từ ngữ 238
II. Bản chất 239
III. Chân phúc tương ứng: khóc lóc 245
IV. Thực hành 249
Mục 6: Ơn thâm hiểu 251
I. Từ ngữ 251
II. Bản chất 252
III. Chân phúc tương ứng: con tim thanh sạch 256
III. Thực hành 260
Mục 7: Ơn cao minh 262
I. Từ ngữ 262
II. Bản chất 263 
III. Chân phúc tương ứng: xây dựng hòa bình 271
IV. Thực hành 276
Mục 8. Sự tiến triển trên đường tâm linh 284
I. Những mô hình trình bày sự tiên triển 284
II. Những hoa trái của Thánh Linh 288
Kết luận. Đức Maria với Thánh Linh 300
I. Thánh Linh với Đức Maria: những bản văn Tân ước 301
II. Đức Maria với Thánh Linh 307
Kết luận 311
PHỤ LỤC 320
Mục lục phân tích Tập I-XIV 320
I. Chủ đề 321
II. Các tác giả 328
III. Đoàn thể. Phong trào 330